Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

 • UWAGA RODZICE!

  W piątek – 16 marca 2018 r. – zostaną przywiezione jabłka dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy (zgodnie z zasadami ARR). Zainteresowanych rodziców zapraszamy na plac przy szkole (ul. Pułtuska 19). Na jedno dziecko przypada jedna skrzynka owoców.

  Odbiór będzie odbywał się w następujących godzinach:

  10:00 – przedszkole i gimnazjum

  11:00 – szkoła podstawowa

 • REGULAMIN KONKURS PLASTYCZNEGO „MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE”

  Nie trzeba być matematycznym geniuszem, aby stwierdzić, że matematyka jest wszędzie.

  Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy wraz z Publiczną Szkoła im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie zaprasza uczniów do udziału w konkursie, aby spróbowali  dostrzec matematykę  wokół siebie i wyrazili  jej piękno w dowolnej formie plastycznej.

  1. Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy wraz z Publiczną Szkołą im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie.
  2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII.
  3. Celem konkursu jest:

  - popularyzacja i promocja matematyki;

  - dostrzeganie zawiązków matematyki z innymi dziedzinami nauk;

  - rozwijanie kreatywności uczniów;

  - rozbudzanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych dzieci,

  - dostrzeganie przez dzieci wpływu matematyki na otaczający je świat (np. geometria w przyrodzie),

  - organizacja czasu wolnego.

  1. Wymagania dotyczące plakatu

  – praca  powinna nawiązywać do tytułu konkursu: „Matematyka jest wszędzie”;

  - praca powinna być zatytułowana;

  – technika wykonania pracy dowolna (rysunek, plakat, kolaż, grafika itp.),

  – autorem plakatu może być tylko jedna osoba,

  – praca powinna być wykonana na papierze, techniki dowolne (praca nie może być w całości wydrukowana, ale może posiadać wydrukowane elementy).

  Prace należy dostarczyć nauczycielowi matematyki w terminie do 20 kwietnia 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w maju 2018r.

   Organizatorzy: Małgorzata Grzymkowska, Janusz Iwiński, Diana Jasińska

 • REGULAMIN KONKURSU NA PLANSZOWĄ GRĘ MATEMATYCZNĄ

  Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy wraz z Publiczną Szkoła im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie zaprasza uczniów do udziału w konkursie na planszową grę matematyczną. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII.

  Cele konkursu:
  - zainteresowanie uczniów matematyką,
  - wyzwalanie aktywności matematycznej,
  - zachęcenie „słabszych” uczniów do nauki matematyki,
  - kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, naukowych,
  - inspirowanie do działań kreatywnych.

         Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu gry matematycznej (domina, puzzle, gry planszowe, karty, krzyżówki, rebusy itp.). Prace należy wykonywać indywidualnie. Tematyka gier matematycznych obejmuje program nauczania matematyki w szkole podstawowej. Dopuszczalne jest korzystanie z podręczników, zbiorów zadań, Internetu, rad innych osób. Prace przyjęte do konkursu muszą zawierać: nazwę gry, zasady jej prowadzenia, kartę prawidłowych odpowiedzi, model (np.: plansze, kostki domina), wizytówkę wykonawcy.

  Komisja Konkursowa będzie oceniać :
  - poprawność matematyczną (w skali od 0 do 5 pkt.)
  - pomysł i atrakcyjność gry (w skali od 0 do 5 pkt.)
  - estetykę wykonania (w skali od 0 do 5 pkt.)

  Zwycięzcy oprócz nagród i pamiątkowych dyplomów otrzymają ocenę celującą (ocena cząstkowa za wykonanie gry).

  Warunki udziału w konkursie:

  • każdy uczestnik może złożyć wyłącznie jeden projekt autorskiej gry matematycznej  w formie wydruku komputerowego lub pracy plastycznej,
  • do Konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie prace, które do tej pory nie były oceniane,
  • każdą zgłoszoną pracę należy opisać podając: imię, nazwisko, wiek autora, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon), 
  • prace należy składać do 29 kwietnia 2018r. do nauczyciela matematyki.

  Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatorów, w terminie do 10.05.2018 dokona oceny prac konkursowych i wyłoni zwycięzców.

  Organizatorzy: Małgorzata Grzymkowska, Janusz Iwiński, Diana Jasińska

 • REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY MATEMATYCZNEJ „MATEMATYCZNE POTYCZKI”

  Organizatorami konkursu są Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy wraz z Publiczną Szkoła
  im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie.  Konkurs jest kierowany do uczniów klas IV-VII.

  Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

  CELE KONKURSU:
     1.  Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
     2.  Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
     3.  Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
     4.  Budzenie nawyku współzawodnictwa. 

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy IV-VII Gminy Winnica.

  Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści programowych z matematyki przewidzianych dla danej klasy.

  Uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązują test /zadań zamkniętych.

  Konkurs odbędzie się dnia 28 marca 2018r.

   

  Organizatorzy: Małgorzata Grzymkowska, Janusz Iwiński, Diana Jasińska

 • II WINNICKI MARSZ KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

  1 marca jest w Polsce obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to polskie święto państwowe obchodzone ku pamięci Żołnierzy Niezłomnych - żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego polskiego podziemia. Ten dzień jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, za świadectwo męstwa i wielkiej odwagi oraz niezwykłej postawy patriotycznej. W tym dniu możemy przynajmniej w jakimś małym stopniu pokazać, jak bardzo wdzięczni jesteśmy im za przelaną krew dla wolnej Ojczyzny.

   

  Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 7 marca 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy odbył się II Winnicki Marsz ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, który zakończył się Mszą Polową sprawowaną przez proboszcza tutejszej parafii ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego. Na organach grała zaś pani Joanna Centkowska - organistka parafialna.

   

  Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili:

  pan Mariusz Kowalewski - wójt Gminy Winnica,

  pani Halina Smogorzewska - Dyrektor PSP im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie,

  pani Jadwiga Chorzela - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy,

  ks. Jarosław Bukowski - Proboszcz parafii Smogorzewo,

  pan Janusz Iwiński wraz z harcerzami 13 Winnickiego Środowiska ZHR,

  Przedstawiciele OSP w Winnicy

  Uczniowie, nauczyciele i rodzice ZPO w Winnicy.

  W marszu oprócz gości udział wzięli Dyrektor ZPO w Winnicy – pan Andrzej Zaręba, Wicedyrektor ZPO – pani Anna Jacek-Walesiak oraz członkowie Koła Historycznego.

   

  Po zakończonej Mszy Świętej Dyrektor ZPO w Winnicy podziękował wszystkim za udział w II Winnickim Marszu ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, pani Katarzynie Mossakowskiej-Kopeć i członkom Koła Historycznego za organizację przedsięwzięcia oraz przedstawicielom OSP w Winnicy za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom Marszu.

  Katarzyna Mossakowska-Kopeć

 • „POZNAĆ PO SŁOWIE, CO KTO MA W GŁOWIE”

  DZIEŃ JĘZYKA  OJCZYSTEGO

   

  W ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego odbyły się w naszej szkole dwa konkursy: konkurs poprawnej polszczyzny pt. „Co w mowie piszczy” i konkurs czytania poezji patriotycznej. Ich uczestnikami byli uczniowie klas V, VI i VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy.

   

  1 marca 2018 r. uczniowie pisali test językowy sprawdzający umiejętność posługiwania się poprawną, piękną polszczyzną. Zostali oni ocenieni przez komisję w składzie: p. Joannę Wrublewską i p. Urszulę Roze – nauczycielki języka polskiego – w dwóch kategoriach: klasy V, klasy VI – VII.

   

  Wyróżnienia w kategorii klas V otrzymali: Natalia Czyżewska i Dawid Mossakowski z klasy Va.

  W kategorii klas VI – VII wyróżnienia otrzymali: Mateusz Włodarczyk z kl. VI a oraz Jowita Brzozowska i Klaudia Kowalewska z kl. VII b.

   

  2 marca 2018 r. obchody Dnia Języka Ojczystego rozpoczęła interesująca prezentacja na temat języka (znaczenie słowa, ciekawostki, tradycje obchodów Dnia Języka Ojczystego) przygotowana prze p. Martynę Prokop – logopedę szkolnego a zaprezentowana przez p. Katarzynę Jałmużna – nauczyciela bibliotekarza naszej szkoły.

   

  Po prezentacji p. Joanna Wrublewska słowami utworu Juliusz Słowackiego „Chodzi mi o to, aby Język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…” zaprosiła uczniów i nauczycieli do wysłuchania uczestników konkursu – czytających wiersze o tematyce patriotycznej.

   

  Mieliśmy okazję wysłuchać wierszy: Wisławy Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, Marka Gajowniczka, Antoniego Słonimskiego i innych poetów.

   

  Jury w składzie: p. Anna Jacek – Walesiak, wicedyrektor ZPO w Winnicy, p. Bogumiła Podlaska – nauczycielka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych i p. Katarzyna Jałmużna - nauczyciel bibliotekarz wyłoniło laureatów konkursu.

   

  I miejsce zajęła Natalia Chylińska z kl. VI b – wiersz „Dwie flagi” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

  II miejsce Weronika Ciosek z kl. VII b – wiersz „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej,

  III miejsceEliza Budyta z kl. VII b  - wiersz „Z piersi matek” Marka Gajowniczka.

   

  Wyróżnieni i laureaci obydwu konkurów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy podziękowania za udział.

  Joanna Wrublewska

  Urszula Roze

  Katarzyna Jałmużna

  Martyna Prokop

 • DEBATA SZKOLNA NT. "NARKOTYKI, DOPALACZE - NIE TĘDY DROGA"

  W dniu 2 marca odbyła się w naszej szkole debata, która była kontynuacją projektu Powiatowej Komendy Policji w Pułtusku pod hasłem: ,,Narkotyki, dopalacze  - nie tędy droga”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku, Rady Rodziców.

  Debata szkolna była poprzedzona debatami klasowymi, w których wyłoniono przedstawicieli klas do debaty szkolnej.

  Debatowaliśmy - my nauczyciele, dyrektorzy oraz przedstawiciele klas naszej szkoły o tym, jakie problemy niesie ze sobą eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, w tym papierosami, alkoholem; jak być asertywnym w sytuacjach presji grupy rówieśniczej. Uczniowie wskazali sytuacje, w których uważają, że młodzi ludzie są narażeni na zetknięcie się z substancjami uzależniającymi. Ważne dla nas wszystkich było wypracowanie sposobów oddziaływań profilaktycznych, aby były one skuteczne i trafiały do młodzieży.

  Dla naszych uczniów była to pierwsza okazja, by w  szerszym gronie specjalistów wyrazić swoje zdanie na temat tego, z czym spotykają się w życiu szkolnym i pozaszkolnym.

  Uważne słuchanie uczniów i wyciąganie pozytywnych wniosków na podstawie tego, co mają oni do powiedzenia -  to jedno z zadań współczesnego nauczyciela.

                                                                                    Organizatorki:

                                                                                Aldona Jasińska

                                                                                Weronika Barszcz- Karnabal

                                                                                Anna Strauch

 •  

  Nasza szkoła bierze udział w akcji na rzecz schroniska dla zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach akcji zbieramy plastikowe nakrętki, które można przynosić do świetlicy szkolnej oraz do gabinetu logopedy.

  Z góry dziękujemy za wsparcie.

   

                                                                 Wolontariusze z opiekunami

 • Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

  oraz

  członkowie Koła Historycznego

  zapraszają na

  Drugi Winnicki Marsz ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się 7 marca 2018 roku.

  Harmonogram uroczystości:

  14.00 - rozpoczęcie spotkania na terenie ZPO

  14.30 - Marsz ulicami Winnicy

  15.00 - Msza Polowa w hali sportowej ZPO

 • PROJEKT EDUKACYJNY "DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI"

  1 marca 2018 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZPO oraz zaproszeni goście obejrzeli finał projektu edukacyjnego „Drogi Polaków do Niepodległości”. Tego dnia w murach naszej szkoły gościli: Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski, Sekretarz Gminy pani Jadwiga Pydynowska, kierownik GOPS pani Wioletta Zawadzka oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy pani Jadwiga Chorzela.

  Spotkanie, które prowadzili Oliwia Domała i Wojciech Markowski (uczniowie klasy IIIA gimnazjum) rozpoczął dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy pan Andrzej Zaręba. Głos zabrał wójt gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski, który podkreślił znaczenie świętowania przez Polskę 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

  Prowadzący przypomnieli zebranym historię rozbiorów i wydarzeń z 1918 roku, a także nadmienili, że Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy włączył się w prace „Gminnego Komitetu Obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”.

  W ramach realizacji projektu edukacyjnego uczniowie klas drugich gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli wykonali zadania, których celem było przypomnienie okresu odzyskania przez Polskę niepodległości oraz realizacja działań w ramach upamiętnienia tej wyjątkowej rocznicy.

  Koordynatorkami projektu były pani Monika Gnatowska i pani Małgorzata Grzymkowska. Opieką merytoryczną objęła projekt pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak. Obsługą techniczną zajęła się pani Izabela Skrzecz wraz z uczniami klas siódmych.

  Widzom zaprezentowało się sześć grup projektowych. Jako pierwsza na scenie pojawiła się grupa opracowująca temat: Regiony geograficzno-historyczne Polski. Skład grupy: Karolina Przybyszewska, Natalia Kaczmarczyk, Weronika Zalewska, Hubert Czekałowski, Albert Saks i Mateusz Kornacki. Uczniowie pracowali pad kierunkiem: pani Katarzyny Chojnackiej, pani Iwony Michałowskiej i pani Anny Osowieckiej.

  Grupa druga, która przygotowała koncert muzyczny „Ku pokrzepieniu serc” pracowała pod kierunkiem pani Moniki Paszkowskiej, pani Katarzyny Jałmużna i pana Roberta Wróblewskiego. W skład grupy wchodzili: Julia Warda, Emilia Zadrożna, Aleksandra Wilska, Bartosz Młynkowski, Damian Rakowski, Kacper Krawczyk.

  Grupa trzecia w składzie Aleksandra Dąbrowska, Natalia Lewandowska, Weronika Kryk, Mateusz Zawadzki, Igor Przybysz i Jakub Górski pracowała nad tematem: Wizerunek orła na przestrzeni wieków. Opiekunami grupy byli: pani Krystyna Roze, pani Irena Skowronek i pan Tomasz Szeliga.

  Jako grupa czwarta zaprezentowała się młodzież pracująca nad tematem: Poezja w czasach wojny. W skład grupy weszli: Natalia Piotrowska, Natalia Mielczarczyk, Marta Kowalewska, Dawid Morawski, Adam Pniewski i Mateusz Górecki. Grupa pracowała pod kierunkiem pani Ewy Zadrożnej, pani Olgi Ulatowskiej i pani Anny Kordulewskiej.

  Grupa piąta w składzie: Wiktoria Lusa, Karolina Piechalska, Natalia Szczesna, Magdalena Lisiecka, Jakub Zapert i Kacper Smoliński zaprezentowała widzom pracę na temat: Postacie historyczne ważne dla Polski w okresie międzywojennym. Opiekunami grupy były: pani Weronika Barszcz-Karnabal, pani Aldona Jasińska i pani Anna Strauch.

  Ostatnia grupa, która przygotowała projekt pod tytułem: Czym jest dla współczesnego Polaka 11 Listopada? Pracowała pod kierunkiem pani Urszuli Roze, pani Bogumiły Podlaskiej, pani Jolanty Grabarek i pani Anity Piechockiej-Wenda. Skład grupy: Zuzanna Kosek, Patrycja Mróz, Zuzanna Wiśniewska, Karina Ołtarzewska, Mateusz Musieński, Karol Lisiecki i Mateusz Kępka.

  Projekt podsumowała pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak, która podziękowała uczniom i nauczycielom za pracę oraz zaangażowanie. W swej wypowiedzi pani wicedyrektor podkreśliła znaczenie Niepodległości w życiu codziennym każdego Polaka.

 • JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY

  Ogólnopolska kampania „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” 28 lutego 2018 roku zawitała do Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy. Organizatorem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Koordynatorem spotkań dla uczniów klas IV-VII był pan Mateusz Rokicki. Zebrani w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy wysłuchali przemówień dyrektora ZPO pana Andrzeja Zaręby, wójta gminy Winnica pana Mariusza Kowalewskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku pana mł. insp. Jarosława Olszewskiego i pani Doroty Ciosek – prezes Stowarzyszenia „Przystanek Winnica”.

  Wśród gości znaleźli się również znani uczniom: pan Dariusz Jałmużna – Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy, przedstawiciele policji, którzy niejednokrotnie odwiedzają naszą szkołę z okazji szkoleń, pogadanek czy projektów, takich jak ubiegłoroczny – „Odblaskowa Gmina” finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Byli także ratownicy medyczni ze Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie na czele z panią dyrektor Anną Gwoździk, która w październiku 2017 roku odwiedziła najmłodszych uczniów naszej szkoły, do których były wówczas skierowane działania w ramach programu „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

  Podczas spotkanie uczniowie otrzymali odblaskowe elementy w tzw. pakiecie rodzinnym, którymi mogą podzielić się z najbliższymi. Następnie podzieleni na trzy panele edukacyjne zdobywali wiedzę i rozszerzali swoje umiejętności. W hali sportowej przedstawiciele WORD w Ciechanowie przeprowadzili naukę jazdy na torze rowerowym. W auli uczniowie korzystając z fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczyli się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem ratowników medycznych. Natomiast w holu pod kolumnami uczniowie obejrzeli film „…tak, chcę być bezpieczny”. Funkcjonariusze policji omawiali rodzaje zagrożeń na jakie dzieci i młodzież są narażeni w codziennym życiu oraz w jaki sposób się przed nimi chronić.

  Na zakończenie spotkania pan Mateusz Rokicki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dziękował za współpracę i wsparcie podczas organizacji programu w Winnicy dyrekcji ZPO panu Andrzejowi Zarębie i pani Annie Jacek-Walesiak oraz wójtowi gminy Winnica panu Mariuszowi Kowalewskiemu.

 • MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

  17.02.2018 r. odbyły się w naszej szkole Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Halowej Piłce Nożnej Chłopców. Każda klasa od III do VII wystawiła swoją drużynę w 7-osobowym składzie. Mistrzostwa rozgrywane były w dwóch kategoriach: w kategorii klas III-IV-V oraz w kategorii klas VI-VII. W poszczególnych kategoriach wiekowych wyłaniany był król strzelców i najlepszy bramkarz.

   

  W kategorii klas III-IV-V zwyciężyli:

   

  III miejsce klasa IIIB

  II miejsce klasa VB

  I miejsce klasa VA

   

  Królem strzelców został Kacper Piechalski, a najlepszym bramkarzem Adrian Orłowski.

             

  W kategorii klas VI-VII zwycięzcami zostały następujące klasy:

   

  III miejsce klasa VIB

  II miejsce klasa VIIA

  I miejsce klasa VIA

   

  Królem strzelców został Paweł Zdrożny, a najlepszym bramkarzem Mateusz Włodarczyk.

   

  Na apelu 2.03.2018 r. pan dyrektor Andrzej Zaręba wręczył zawodnikom zwycięskich drużyn medale oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy. Puchar przechodni na cały rok zostaje w posiadaniu zwycięzców - klasy VI A, aż do następnych zawodów…..

   

                            Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

   

                                                                                             Anita Piechocka-Wenda

 • WYCZEKIWANY AWANS - ÓSEMKA SZKÓŁ MAZOWSZA!!!

   

  Był rok 2009 mistrzostwa rejonu ciechanowskiego, sala w Mławie i dziewczęta z Winnicy rocznik 1996 wygrywają te zawody, by później sięgnąć po srebro na mistrzostwach Mazowsza. Mija dziewięć lat i historia się powtarza. 28 lutego, ta sama sala w Mławie i takie same mistrzostwa tylko rocznik 2005 dziewcząt z Winnicy. Wystartowało pięć zespołów i graliśmy najsprawiedliwszym systemem „każdy z każdym”. Przeciwniczkami uczennic PSP Winnica były kole znaki z SP 4 Mława, SP 7 Mława, SP Regimin i SP Sochocin.

   

  Dwa pierwsze mecze to potyczki z zespołami z Mławy. Wygrywamy 16:4 z SP 7 Mława i 10:2 z SP 4 Mlawa. Kolejny przeciwnik to zespół z Sochocina, który posiada klasy sportowe. Wygrywamy 13:7 i to tylko, dlatego, że zamiast wykorzystywać sytuacje rzutowe, my ciągle pudłujemy. Przeciwnik, pomimo, iż „piłkarsko” był dużo słabszy od nas walczył do samego końca. Podobnie wyglądał ostatni mecz z Regiminem, który wygraliśmy 13:8. Mecze były rozgrywane tylko 2x 8 minut do tego na wąskiej sali, więc każda niewykorzystana sytuacja była trudna do odrobienia. Jednak widać było nasze postępy, jakie zrobiliśmy przez ostatni rok, jakiego nabyliśmy ogrania. Nasze kontry była bardzo dobre i nieosiągalne do zatrzymania przez przeciwników. Zajmujemy I miejsce. AWANSUJEMY NA MISTRZOSTWA MAZOWSZA SZS I JESTEŚMY W NAJLEPSZEJ ÓSEMCE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NASZEGO WOJEWÓDZTWA. To ogromne wyróżnienie i ogromny sukces dla naszej szkoły. BRAWO DZIEWCZYNY!

   

  Nasza gra i nasze treningi nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc: Urzędu Gminy w Winnicy na czele z Panem Wójtem Mariuszem Kowalewskim, Dyrektora ZPO w Winnicy Pana Andrzeja Zaręby, wspaniałej pomocy rodziców oraz naszych sponsorów – przyjaciół jak Pan Stefan Winnicki firma „Topaz”, Pani Anna Rudnik Zakład Mleczarski w Winnicy, Pan Andrzej Grabowski „Polmlek”, Pan Dariusz Duliński „Daria” Pan Ireneusz Górecki BS w Winnicy, Pan Krzysztof Walendziewski „Walkrys”, Pan Jan Kaczmarczyk „Drogi i Mosty”, Pan Krzysztof Gierczak „Gerpol”.

   

  Skład zespołu:

  Czyżewska Natalia, Dłutowska Oliwia, Gizińska Maja, Gołębiewska Olga, Kowalska Sylwia, Krawczyk Kinga, Królak Karolina, Lisiecka Ewelina, Mierzejewska Ela, Olkowska Wiktoria, Pniewska Oliwia, Rzeczkowska Wiktoria, Stańczak Zuzanna, Światkowska Klaudia. Opiekun Tomasz Szeliga.

  Tomasz Szeliga

 • CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

  „To co usłyszysz zapomnisz;

  To, co zobaczysz, zapamiętasz;

  To, co zrobisz, zrozumiesz.”

                 T. Harv Eker

  W dniu 27 lutego 2018 r. 64 chętnych uczniów z klas V-VII naszej szkoły wraz z 6 opiekunkami (paniami Iwoną Michałowską, Ireną Maciątek, Danielą Rutkowską, Anną Kordulewską, Anitą Piechocką-Wenda, Martyną Prokop) wzięło udział w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik. Zwiedzając obiekt w grupach przez kilka godzin nie tylko oglądaliśmy wystawy, ale głównie przeprowadzaliśmy eksperymenty na różnych stanowiskach. Dzięki temu dotychczas skomplikowane dla nas prawa przyrody, fizyki i chemii stały się bardziej zrozumiałe i jasne. Przekonaliśmy się, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda.

  Szczególnie dużo atrakcyjnych eksperymentów wykonaliśmy z powietrzem na wystawie „Powietrze – więcej niż nic”. „Ustawialiśmy się pod wiatr” i „rozwiewaliśmy swoje wątpliwości” wyciągając naukowe wnioski ze zwykłego i codziennego ruchu powietrza. Odwiedziliśmy Teatr Wysokich Napięć, w którym głównym bohaterem był prąd. Tam przybliżyliśmy sobie pojęcie prądu elektrycznego i wszystkiego, co z nim związane. Najciekawsza była produkcja prawdziwych piorunów. W planetarium obejrzeliśmy seans filmowy w technologii 3D „Trzeci wymiar życia”. Był on połączony z wykładem naukowym o planetach w Układzie Słonecznym. Odwiedziliśmy miejsca we Wszechświecie, w których być może istnieje życie i poznaliśmy historię kosmosu. Poczuliśmy się, jak prawdziwi poszukiwacze życia pozaziemskiego.            

  Wyjazd był bardzo udany, owocny w nowe doświadczenia. Uczniowie czerpali radość z nauki. Nasza szkoła jest otwarta na ciekawe formy zdobywania wiedzy i umiejętności, zaspokaja potrzeby uczniów oraz podnosi jakość edukacji przyrodniczej.

  Iwona Michałowska

 • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  1 marca 2018, tj. czwartek

  7:45 – 9:30 zajęcia wg następującego harmonogramu:

  Klasy 2 gimnazjum – próba do projektu edukacyjnego – p. Anna Jacek-Walesiak, p. Izabela Skrzecz (hala sportowa), uczniowie, którzy nie mają próby przebywają w sali nr 7 z p. Ireną Skowronek

  Klasy 3 gimnazjum – projekcja filmu „Pasja” w sali nr 15 – p. Anna Kordulewska, od 8:30 p. Aldona Jasińska

  Klasy 4 – projekcja filmu o tematyce religijnej w sali nr 1 – p. Anita Piechocka-Wenda, p. Joanna Wrublewska, p. Iwona Lachowska (do 8:30)

  Klasy 5 – projekcja filmu o tematyce religijnej w sali nr 27 – p. Iwona Michałowska / p. Marzena Melnicka,

  Klasy 6 – projekcja filmu o tematyce religijnej w sali nr 26 –p. Irena Maciątek, p. Krystyna Roze

  Klasy 7 – projekcja filmu o tematyce religijnej w sali nr 19 – p. Olga Ulatowska, p. Katarzyna Jałmużna

  (filmy dostarczy p. Anna Kordulewska i ks. Piotr Radwański)

  7:45 – Test wiedzy w związku z Dniem Języka Ojczystego – p. Joanna Wrublewska, p. Urszula Roze

  8:30 – Test wiedzy EKO-PLANETA – p. Iwona Michałowska

  9:30 – 12:15 FINAŁ PROJEKTU EDUKACYJNEGO „Drogi Polaków do niepodległości” (przerwa ok. 11:10; po przerwie wracają klasy 7 i gimnazjum)

  Klasy 4 – p. Katarzyna Chojnacka, p. Katarzyna Mossakowska-Kopeć/p. Robert Wróblewski, p. Tomasz Szeliga

  Klasy 5 – p. Diana Jasińska, p. Olga Ulatowska

  Klasy 6 – p. Iwona Michałowska, p. Irena Maciątek

  Klasy 7 – p. Joanna Wrublewska, p. Izabela Skrzecz

  Klasy 2 gimnazjum – p. Anna Kordulewska, p. Urszula Roze

  Klasy 3 gimnazjum – p. Irena Skowronek

  Zajęcia świetlicowe: 7:00-7:45 p. Izabela Skrzecz; 7:30-8:30 p. Marzena Staniszewska, p. Katarzyna Mossakowska-Kopeć

  8:30 – 9:30 klasy 1-3 POKAZ w holu pod kolumnami

  1a – p. Katarzyna Mossakowska-Kopeć, p. Sylwia Sieńkowska

  1b – p. Marzena Jaskulska

  2 – p. Lidia Koprowska

  3a – p. Agnieszka Warda

  3b – p. Iwona Lachowska

  9:30 – 11:10 projekcja filmu o tematyce religijnej

  Klasa 1a – p. Marzena Melnicka, p. Sylwia Sieńkowska

  Klasa 1b – p. Marzena Jaskulska

  Klasa 2 – p. Anita Piechocka-Wenda/p. Danuta Zabielska p. Lidia Koprowska

  Klasa 3a – p. Agnieszka Warda

  Klasa 3b – p. Krystyna Roze/p. Marzena Drobot

  PRZERWA 11:10-11:30 oraz 12:15-12:30 – dyżur wg stałego harmonogramu

  11:30 – wyjście do kościoła klasy 1-6

  1a – p. Marzena Melnicka, p. Sylwia Sieńkowska

  1b – p. Iwona Lachowska

  2 – p. Danuta Zabielska, p. Lidia Koprowska

  3a – p. Tomasz Szeliga

  3b – p. Marzena Drobot

  4a – p. Katarzyna Jałmużna

  4b – p. Robert Wróblewski

  4c – p. Monika Paszkowska

  5a – p. Irena Maciątek

  5b – p. Izabela Skrzecz

  6a – p. Iwona Michałowska

  6b – p. Katarzyna Mossakowska-Kopeć

  Powrót do szkoły grupy świetlicowej – p. Katarzyna Mossakowska-Kopeć (świetlica szkolna pracuje do 16:10)

  12:30 – wyjście do kościoła klasy 7 i gimnazjum

  7a – p. Joanna Wrublewska

  7b – p. Daniela Rutkowska

  2a – p. Anita Piechocka-Wenda

  2b – p. Bogumiła Podlaska

  3a – p. Anna Strauch

  3b – p. Katarzyna Chojnacka

  3c – p. Anna Kordulewska

  2 marca 2018, tj. piątek

  7:45 – 9:30 zajęcia plastyczno-techniczne – WYKONUJEMY MARZANNĘ (UCZNIOWIE PRZYNOSZĄ MATERIAŁY)

  Klasy 2 gimnazjum w sali nr 1 – p. Anna Osowiecka, p. Ewa Zadrożna

  Klasy 3 gimnazjum w sali nr 7 – p. Katarzyna Chojnacka, p. Olga Ulatowska/p. Anna Strauch

  Klasy 4 w sali nr 5 – p. Robert Wróblewski, p. Monika Paszkowska

  Klasy 5 w sali nr 20 – p. Anita Piechocka-Wenda, p. Marzena Melnicka

  Klasy 6 w sali nr 26 – p. Urszula Roze, p. Iwona Michałowska, (od 8:30) p. Irena Maciątek

  Klasy 7 w sali nr 19 – p. Izabela Stawiska, p. Joanna Wrublewska

  9:30 – 10:30 pokaz KS Semiramida – uczniowie klas 4-7 i gmnazjum

  Klasy 2 gimnazjum – p. Olga Ulatowska

  Klasy 3 gimnazjum – p. Izabela Stawiska

  Klasy 4 – p. Iwona Lachowska, p. Monika Paszkowska

  Klasy 5 – p. Urszula Roze

  Klasy 6 – p. Iwona Michałowska, p. Irena Maciątek

  Klasy 7 – p. Joanna Wrublewska

  8:30 – 10:30 DEBATA „NARKOTYKI, DOPALACZE NIE TĘDY DROGA” – p. Weronika Barszcz-Karnabal, p. Anna Strauch,

  p. Aldona Jasińska sala 15 – wybrani uczniowie

  8:30 – 9:30 pokaz KS Semiramida – uczniowie klas 1-3

  1a – p. Iwona Lachowska, p. Sylwia Sieńkowska

  1b – p. Katarzyna Mossakowska-Kopeć

  2 – p. Danuta Zabielska i p. Lidia Koprowska

  3a – p. Martyna Prokop

  3b – p. Marzena Drobot

  9:30 – 10:15 klasy 1-3 zajęcia z wychowawcami WYKONUJEMY MARZANNĘ (UCZNIOWIE PRZYNOSZĄ MATERIAŁY)

  1a – p. Marzena Melnicka, p. Sylwia Sieńkowska

  1b – p. Marzena Jaskulska

  2 – p. Anita Piechocka-Wenda, p. Lidia Koprowska

  3a – p. Agnieszka Warda

  3b – p. Marzena Drobot

  10:30 – podsumowanie Dnia Języka Ojczystego – dla uczniów klas 1-7 i gimnazjum

  1a – p. Marzena Melnicka, p. Sylwia Sieńkowska

  1b – p. Marzena Jaskulska

  2 – p. Danuta Zabielska, p. Lidia Koprowska

  3a – p. Agnieszka Warda

  3b – p. Marzena Drobot

  Klasy 2 gimnazjum – p. Monika Paszkowska

  Klasy 3 gimnazjum – p. Barbara Estkowska, p. Katarzyna Chojnacka

  Klasy 4 – p. Iwona Michałowska, p. Irena Maciątek

  Klasy 5 – p. Anita Piechocka-Wenda

  Klasy 6 – p. Olga Ulatowska, p. Iwona Lachowska

  Klasy 7 – p. Izabela Skrzecz

  PRZERWA 11:10-11:30 oraz 12:15-12:30 – dyżur wg stałego harmonogramu

  11:30 – wyjście do kościoła klasy 1-6

  1a – p. Marzena Melnicka, p. Sylwia Sieńkowska

  1b – p. Marzena Jaskulska

  2 – p. Danuta Zabielska, p. Lidia Koprowska

  3a – p. Agnieszka Warda

  3b – p. Marzena Drobot

  4a – p. Monika Paszkowska

  4b – p. Joanna Wrublewska

  4c – p. Izabela Skrzecz

  5a – p. Katarzyna Jałmużna

  5b – p. Bogumiła Podlaska

  6a – p. Urszula Roze

  6b – p. Anita Piechocka-Wenda

  Powrót do szkoły grupy świetlicowej – p. Izabela Skrzecz (świetlica szkolna pracuje do 16:10)

  12:30 – wyjście do kościoła klasy 7 i gimnazjum

  7a – p. Daniela Rutkowska

  7b – p. Anna Strauch

  2a – p. Aldona Jasińska

  2b – p. Katarzyna Chojnacka

  3a – p. Irena Skowronek

  3b – p. Barbara Estkowska

  3c – p. Krystyna Roze

 • SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI

  Podczas środowej godziny wychowawczej (21 lutego 2018 r.) w naszej szkole gościli fukcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku: pani Alicja Bobińska oraz pan Paweł Załęski. Policjanci spotkali się z uczniami i przeprowadzili pogadankę na temat odpowiedzialości karnej nieletnich. Uczniowie wysłuchali informacji, a następnie zadawali pytania.

 • POKAZ HISTORYCZNY "KU NIEPODLEGŁEJ"

  20 lutego 2018 roku naszą szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna "Rekonstrukto" z pokazem historycznym w związku z "Rokiem dla Niepodległej" ogłoszonym przez MEN. Panowie w strojach żołnierzy z XIX i początku XX wieku zaprezentowali żywą lekcję historii upamiętniającą dążenia Polaków do niepodległości, stroje z epoki, ekwipunek i uzbrojenie, kulturę i sztukę patriotyczną.

  Uczniowie poszerzyli i utrwalili swoją wiedzę na temat powstań narodowych oraz okresu od Księstwa Warszawskiego do I wojny światowej. Z zainteresowaniem oglądano repliki broni używanych przez powstańców kościuszkowskich, listopadowych i styczniowych oraz żołnierzy z I wojny światowej.

  Pokaz historyczny podobał się zarówno najmłodszym uczniom szkoły podstawowej, jak i najstarszym gimnazjalistom. Wiedza zdobyta w eksperymentalny sposób z pewnością zostanie na długo w pamięci młodych widzów.

 • POMÓŻMY SCHRONISKOM!!!

   

        Szkolne Koło Wolontariatu organizuje zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w schronisku. Karmę można przynosić do świetlicy szkolnej oraz do gabinetu logopedy do dn. 31.03.2018 r.

                          

  Z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

                                                        Wolontariusze z opiekunami

   

 • BAL KARNAWAŁOWY

         13 lutego2018 r. odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Nauczycielki, panie Marzena Drobot i Agnieszka Warda, wraz z rodzicami postanowiły podjąć to wyzwanie. Tematem przewodnim był Podwodny Świat. Cała dekoracja i stroje uczniów były dokładnie powiązane z tematem. Na holu na dolnym korytarzu pojawiły się zwierzęta i rośliny świata podwodnego. Były więc meduzy, ryby, żółwie, kraby oraz roślinność wodna. Podczas przygotowywania dekoracji pomagały nasze dzielne i pracowite mamy : panie Agnieszka Brzozowska, która wykonała piękne zwierzęta z balonów, Monika Pawlikowska, Mariola Nożewska, Anna Dłutowska, Agnieszka Kobyłecka, Monika Zaręba, Marzena Ostaszewska i Aneta Szlubowska. Bardzo dziękujemy za ogromną  i nieocenioną pomoc. 

  Rodzice również organizowali przebrania dla swoich pociech. Stroje były przepiękne. Każdy uczestnik mógł zaprezentować go podczas konkursu na najciekawszy i oryginalny strój. Wygrało sześciu uczestników i wszyscy zajęli I miejsce. Byli to następujący uczniowie :

  - Zuzia Piątek ,

  - Marysia Brzozowska,

  - Oliwier Falęcki,

  - Zosia Brzozowska,

  - Marta Ostaszewska,

  - Rafał Dłutowski.

  Całą zabawę poprowadziły uczennice klas gimnazjum: Natalia Piotrowska, Natalia Szczesna i Julia Warda, które to uczyły prostych układów tanecznych i pląsów.

  Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy upływał szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany.

  Organizatorki: Agnieszka Warda i Marzena Drobot

 • PODSTAWÓWKA ZWYCIĘŻA I TO DWA RAZY!!!

   

  We wtorek, 13 lutego 2018, byliśmy gospodarzem mistrzostw powiatu w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. Zawody otworzył Pan Andrzej Zaręba Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, a wzięli w nich udział, oprócz naszych zawodniczek i zawodników, uczniowie z Gzów. Rozegrano po jednym spotkaniu wśród dziewcząt oraz chłopców.

   

  Dziewczęta PSP Winnica – SSP Gzy 22:1

  Chłopcy PSP Winnica – SSP Gzy 22:1

   

  Jak widać po wynikach nie było żadnych wątpliwości, kto miał zostać mistrzem powiatu. Wielkie brawa i gratulacje dla naszych uczennic i uczniów. Dzieci bardzo cieszyli się z medali wręczanych przez Panią Annę Jacek – Walesiak Wicedyrektor ZPO w Winnicy. Życzymy powodzenia dziewczętom 28 lutego, gdy w Mławie będą walczyć o awans na mistrzostwa Mazowsza.

   

  Skład zespołu dziewcząt:

  Czyżewska Natalia, Dłutowska Oliwia, Gizińska Maja, Gołębiewska Olga, Kowalska Sylwia, Krawczyk Kinga, Królak Karolina, Lisiecka Ewelina, Mierzejewska Ela, Olkowska Wiktoria, Pniewska Oliwia, Rzeczkowska Wiktoria, Stańczak Zuzanna, Światkowska Klaudia, Górecka Ola, Jakubaszek Julia.

   

  Skład zespołu chłopców:

  Grążewski Bartosz, Lubiak Paweł, Robaczkowski Damian, Ruszczyński Marcin, Rzemek Sebastian, Wawrzeńczak Damian, Witkowski Eryk, Włodarczyk Mateusz, Zadrożny Paweł.

  Tomasz Szeliga

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć