Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

Dokumenty szkoły

STATUT

 

 

 

 STATUT

 

 

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WINNICY

 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

 

W WINNICY

 

 

 

 Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa o:

1) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

3) Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy Publiczną Szkołę Podstawową im. prof. Ignacego Mościckiego  w Winnicy;

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę klasy, oddziału lub grupy wychowawczej realizującego zadania statutowe szkoły;

6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnie opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły lub grupę wychowawczą;

7) specjaliście – należy przez to rozumieć w szczególności psychologa, pedagoga, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego;

8) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, o którym mowa w pkt 3.

 

§ 2

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy.

2. Siedziba Szkoły mieści się w Winnicy przy ulicy Pułtuskiej 19.

3. Szkoła jest ośmioletnią Publiczną Szkołą Podstawową.

 

§ 3

1. Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

2. Szkoła posiada własną pieczęć i stempel:

1) pieczęć okrągła o średnicy 35mm o brzmieniu: Publiczna Szkoła Podstawowa im.          prof. I. Mościckiego w Winnicy,

2) pieczęć podłużną o brzmieniu: Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy 06-120 Winnica,               ul. Pułtuska 19.

3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Gminy Winnica, której siedziba znajduje się w Winnicy przy ulicy Pułtuskiej 25.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły wynikające z przepisów  prawa oraz sposoby ich wykonywania

 

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

§ 5

Główne cele Szkoły to:

1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

4. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

5. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.

6.  Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.

7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.

9. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

10. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i potrzeb rozwojowych, a także możliwości psychofizycznych uczniów.

11. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

12. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

14. Umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej.

15. Umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego.

16. Ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.

17.Wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

18. Kształtuje świadomość ekologiczną.

 

 

§ 6

Zadania Szkoły

1. Do zadań Szkoły należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Szkołę;

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                      i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w skróconym czasie;

15) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;

16) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

17) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

18) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

19) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole.

2. Zadaniem Szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6) praca w zespole i społeczna aktywność;

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

3. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 

4. Cele i zadania Szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach  klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

5. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania;

2) program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb.

3) Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej; ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej Szkoły, jak i każdego nauczyciela.

 

Rozdział 3

Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 7

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor;

2) Wicedyrektor;

3) Rada Pedagogiczna;

4) Rada Rodziców;

5) Samorząd Uczniowski.

2. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w celu stworzenia, jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy Szkoły.

3. Organy Szkoły zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1) organizowanie wspólnych posiedzeń;

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

4. Organy Szkoły podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

 

§ 8

Sposoby rozwiązywania sporów między organami Szkoły

1. Spory między organami Szkoły rozpatruje się na terenie Szkoły z zachowaniem zasad obiektywizmu i tajemnicy służbowej.

2. Spory między organami Szkoły (z wyjątkiem, gdy stroną sporu jest Dyrektor) rozwiązuje Dyrektor Szkoły.

3. Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ust. 2, odbywa się na wniosek zainteresowanych organów.

4. O sposobie rozstrzygnięcia sporu Dyrektor informuje zainteresowane organy na piśmie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

5. Spory między Dyrektorem a Radą Rodziców oraz między Dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna.

6. Spory między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozpatruje – z zależności od zakresu kompetencji – organ prowadzący Szkołę lub Kurator Oświaty.

7. Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozpatrywania sporu, sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się w dokumentacji Szkoły.

 

§ 9

 Dyrektor

1. Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły (jeśli taka zostanie powołana) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.  Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego, dni wolne od zajęć lekcyjnych;

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych,

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

7) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;

8) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

9) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę  i czystość;

10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;

11) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;

12) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;

13) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, szkolnym kołem wolontariatu i samorządem uczniowskim;

14) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w Szkole;

15) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza Szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

16) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 7 statutu oraz nauczanie indywidualne.

17) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie Szkoły dzieci; w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego, tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w  miesiącu, Dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

18) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną; Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;

19) powołuje, spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole, zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

20) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;

21) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych;

22) opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;

23) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  ucznia;

24) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;

25) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia (do końca danego etapu edukacyjnego) z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem oraz zespołem Aspargera z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;

26) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

27) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych,   sprawdzających wiadomości i umiejętności ucznia;

28) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;

29) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

30) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

31) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

32) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;

33) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym;

34) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 3. Dyrektor Szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych;

4) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego;

5) przyznaje nagrody dyrektora nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym;

6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

7) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy oraz Regulaminem Pracy obowiązującym w Szkole;

8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

9) wydaje świadectwa pracy;

10) wydaje decyzje administracyjne o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

14) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków;

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa pracy.

4. Dyrektor Szkoły:

1) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

2) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;

3) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

4) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

5. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły; skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

6. Przepis ust. 5 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym; w uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej Szkoły.

7. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

8. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go Wicedyrektor.

9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

10. Określa, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków, zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

11. Ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły oraz regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

12. Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

§ 10

Wicedyrektor

1. W Szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko Wicedyrektora.

2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

3. Do szczególnych zadań Wicedyrektora należy:

1) pełnienie funkcji Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

2) przygotowywanie projektów następujących dokumentów organizacyjnych Szkoły:

a) szkolny zestaw programów nauczania,

b) program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły,

c) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

d) kalendarz szkolny,

e) informacje o stanie pracy Szkoły w zakresie mu przydzielonym;

3) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

4) pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad całą Szkołą według ustalonego harmonogramu,

5) nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

4. Wicedyrektor:

1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia Dyrektora Szkoły nauczycieli, wychowawców świetlicy;

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad Szkołą;

3) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej Szkole;

4) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli;

5) ma prawo wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;

6) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisywani pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

5. Osoba, której powierzono to stanowisko, wykonuje zadania zgodnie z ustalonym przez Dyrektora przydziałem kompetencji.

6. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

 

§ 11

Rada Pedagogiczna

1. W Szkole zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

5. Zebranie rady pedagogicznej są protokołowane.

6. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły.

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb; zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, rady szkoły (jeśli taka zostanie powołana), organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10. Dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, po zaopiniowaniu przez radę szkoły (jeśli taka zostanie powołana);

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły (jeśli taka zostanie powołana) oraz radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

 12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła takie kursy prowadzi;

2) projekt planu finansowego Szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

13.  Rada pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz jego zmian (nowelizacji);

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w Szkole;

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;

4) ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

6) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

7) ma prawo składania wniosku wspólnie z radą rodziców i samorządem uczniowskim o zmianę nazwy Szkoły;

8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;

9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

 

§ 12

Rada Rodziców

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentują ogół  rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic; wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców Szkoły.

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6. Rada rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

7. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

4) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego; nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

6) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju; wzór jednolitego stroju, określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z radą rodziców;

7) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin;

8) fundusze są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców; do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

8. Rada Rodziców może:

1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 13

Samorząd Uczniowski

1. W Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły; organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5.  Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu;

7) opiniowanie propozycji Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Szkoły.

7. Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni; sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.

8. W Szkole może zostać powołany rzecznik praw ucznia – nauczyciel, wybrany przez uczniów, który zajmuje się sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w Szkole.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Szkoły

 

§ 14

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) plan pracy Szkoły;

2) arkusz organizacji Szkoły;

3) tygodniowy rozkład zajęć.

2. Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowane przez wszystkich nauczycieli.

 

§ 15

1. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.

2. Cykl kształcenia trwa 8 lat.

3. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.

4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;

2) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w Prawie Oświatowym oraz przez Radę Gminy Winnica.

4) Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności; szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do klas pierwszych.

 

§ 16

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. W Szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w systemie od 30 do 60 minut zachowując tygodniowy czas pracy ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – ze względów organizacyjnych mogą trwać od 5 do 30 minut; decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

§ 17

1. Do realizacji zadań statutowych Szkoły, Szkoła posiada:

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;

2) bibliotekę;

3) pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;         

4) halę sportową;

5) wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole;

6) boiska sportowe typu „ORLIK”;

7) świetlicę szkolną;

2. W Szkole znajdują się:

1) gabinet psychologa i terapii pedagogicznej;

2) gabinet logopedyczny;

3) gabinet doradcy zawodowego i pedagoga;

4) kuchnia, stołówka i zaplecze kuchenne; 

5) szatnia;

6) sklepik szkolny;

7) pomieszczenia socjalne;

8) pomieszczenia administracyjne;

9) gabinet profilaktyki zdrowotnej.

 

       § 18

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni.

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w Szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w inne dni, jeśli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej;

4) w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego Kościoła lub danego związku wyznaniowego.

4. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku Szkoły, w której rada szkoły nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w Szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie internetowej Szkoły.

7. W inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

8. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora Szkoły;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów; np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

9. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły; arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

10. Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz organizacji Szkoły, zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku, organowi prowadzącemu Szkołę.

11. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

12.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

13. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu Szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.

14.  Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu Szkoły.

15. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu  w sprawie ramowych planów nauczania.

16. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

17. Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły.

18. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III Dyrektor Szkoły dokonuje podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej rady rodziców lub  zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.

19. Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy oddziałowa rada rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

20. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 19.

21. Liczebność uczniów w klasach IV-VIII określa organ prowadzący.

22. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych.

 

       § 19

1. W Szkole mogą być organizowane oddziały sportowe; zadaniem oddziałów sportowych jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi.

2. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku dyscyplinach sportowych, w co najmniej trzech kolejnych klasach danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.

3. W oddziałach sportowych w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej; program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.

4. W ramach programu szkolenia Szkoła może organizować dla uczniów obozy szkolenia we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami lub uczelniami.

5. W oddziałach sportowych realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego:

1) ukierunkowany – mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie;

2) specjalistyczny.

6. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę na podstawie programu szkolenia z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów nie mniej niż 10 godzin; w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania.

7. W latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020 szkolenie sportowe w oddziale sportowym może rozpocząć się od klasy VII.

8. Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów do klasy sportowej określa „Regulamin rekrutacji uczniów do klasy sportowej w Zespole  Placówek  Oświatowych w Winnicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy”.

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele

 

§ 20

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia, a w szczególności:

1) ma systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i zasadami współczesnej dydaktyki;

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy,  umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań  w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych,  jak   i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne;

4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;

5) rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości, perspektyw i konieczność postępu społecznego;

6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne  i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych;

7) wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;

8) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

9) gromadzić materiały zawierające innowacje metodyczne i ciekawe opracowania poszczególnych wycinków pracy szkoły.

 

§ 21

1. Do obowiązków nauczyciela należą:

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę;

3) przestrzeganie zapisów statutowych;

4) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

5) egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz na terenie Szkoły;

6) używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;

7) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

8) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

9) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

10) dbanie o poprawność językową, własną i uczniów;

11) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami;

12) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;

13) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;

14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną i studentom;

15) aktywne uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej Szkoły;

16) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;

17) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

18) rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i innych konkursów;

19) udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz zachowaniu;

20) wnioskowanie o pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji  materialnej;

21) wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują;

22) opracowywanie lub wybór programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

23) sporządzanie rozkładów materiału, planu wynikowego z poszczególnych zajęć edukacyjnych, zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnymi;

24) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na zebraniach rady pedagogicznej Szkoły podsumowujących prace Szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego;

25) sporządzanie konspektów zajęć edukacyjnych przez nauczycieli w sytuacji, gdy zajęcia edukacyjne są obserwowane/hospitowane oraz do prowadzenia lekcji otwartych  i koleżeńskich.

 

§ 22

1. Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnieni w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności:

1) prowadzą, wspólnie z innymi nauczycielami, zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) prowadzą, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 

§ 23

Wychowawcy

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły wychowawca prowadzi swój oddział w ciągu całego jednego etapu edukacyjnego.

3. Przydziału oddziałów dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. Na uzasadniony wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego Dyrektor może zmienić wychowawcę klasy w razie:

1) rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawczych;

2) negatywnego wpływu wychowawczego spowodowanego alkoholizmem, narkomanią, itp.;

3) długotrwałej choroby wychowawcy, urlopu zdrowotnego lub rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, stosownie do ich wieku, potrzeb i warunków środowiskowych, z uwzględnieniem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

6. W przypadku stwierdzenie przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wnioskuje do Dyrektora formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania, w którym poszczególne formy będą realizowane.

7. Wychowawca zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania.

8. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami, różne formy życia zbiorowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

9. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

10. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;

2) bieżącego informowania rodziców ucznia o zachowaniu, postępach i ewentualnych przyczynach trudności w nauce;

3) współdziałania i okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach;

4) włączenie rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły.

11. Wychowawca spotyka się z rodzicami, nie rzadziej niż raz na kwartał:

1) informację o spotkaniu wychowawca przekazuje zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem spotkania;

2) w spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami.

12. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności/zdolności uczniów;

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;

4) wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym; sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje; 5) dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica, itp.), analizowania wytworów dziecka; może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;

6) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

7) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocniczych (np. GOPS, kurator sądowy).

§ 24

Pedagog szkolny

1. W Szkole może być zatrudniony pedagog szkolny – nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył zadania specjalne.

2. Pedagog szkolny wykonuje następujące zadania:

  1. jest koordynatorem działań w zakresie funkcji opiekuńczych Szkoły;
  2. rozpoznaje warunki życia i nauki oraz sposób spędzania wolnego czasu uczniów napotykających na trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  3. dokonuje rozpoznania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych (dydaktycznych i wychowawczych);
  4. organizuje i realizuje profilaktykę wychowawczą, w przypadkach zagrożeń wychowawczych współpracuje ze wszystkimi podmiotami Szkoły oraz organizacjami i instytucjami pozaszkolnym;
  5. prowadzi doradztwo pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  6. szczególną opieką otacza uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych demoralizacją;
  7. ściśle współpracuje z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami w zakresie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  8. udziela indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w:

a) eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;

 1. rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;

10) współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy lub terapii w indywidualnych przypadkach;

11) udziela pomocy terapeutycznej indywidualnej uczniom i zespołom uczniów na terenie Szkoły;

12) wnioskuje o zorganizowanie różnych formy pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnych sytuacjach rodzinnych;

13) monitoruje we współpracy z Dyrektorem Szkoły i rzecznikiem praw ucznia (jeśli taki zostanie powołany) przestrzegania przez Szkołę postanowień Konwencji Praw Ucznia.

3. Pedagog szkolny koordynuje działania Szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

4. Do obowiązków pedagoga w ramach działań dotyczących bezpieczeństwa należy głównie:

  1. monitorowanie środowiska szkolnego w obszarze bezpieczeństwa;
  2. analizowanie potrzeb Szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa;
  3. przedstawianie wniosków z oceny stanu bezpieczeństwa radzie pedagogicznej w terminie ustalonym z Dyrektorem Szkoły;
  4. koordynowanie realizacji programów i projektów promujących bezpieczeństwo w Szkole oraz monitorowanie priorytetów umieszczonych w planie pracy Szkoły, dotyczących poprawy bezpieczeństwa;
  5. opracowanie wspólnie z Dyrektorem i radą pedagogiczną procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
  6. analizowanie zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne, profilaktyczne  i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  7. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji w obszarze bezpieczeństwa w Szkole oraz dzielenie się uzyskaną wiedzą i umiejętnościami z pracownikami Szkoły;
  8. zintensyfikowanie działań według właściwości poszczególnych podmiotów na rzecz podniesienia bezpieczeństwa, profilaktyki, wychowania dzieci i młodzieży;
  9. współpraca w obszarze bezpieczeństwa z Kuratorium Oświaty, policją, prokuraturą, sądem dla nieletnich oraz innymi instytucjami, mogącymi pomóc Szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa;
  10.  bieżące dokumentowanie zaistniałych sytuacji problemowych i przekazywanie informacji odpowiednim organom Szkoły;
  11. stały monitoring poprawy stanu bezpieczeństwa w Szkole.

 

 § 25

Psycholog

1. W Szkole może być zatrudniony psycholog – nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył zadania specjalne.

2. W szczególności zadaniami psychologa są:

1) badania diagnostyczne ucznia, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości i  wspieranie jego mocnych stron;

 1. prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 2. współpraca z pedagogiem szkoły, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeń zachowania, w oparciu o działania profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne;
 3. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
 4. udzielanie uczniom porad na drodze rozwiązywania problemów i powstających na tle konfliktów rodzinnych;
 5. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 6. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
 7. inicjowanie i współorganizowanie form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i poza szkolnym ucznia;
 8. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie:

a) czuwania nad terminami badań psychologicznych uczniów;

b) prowadzenia doradztwa w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i zawodu.

 

 § 26

Logopeda

 1. W Szkole może być zatrudniony logopeda – nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył zadania specjalne.
 2. Do zadań logopedy w Szkole należy w szczególności:
 1. diagnozowanie  logopedyczne, w  tym  prowadzenie badań  przesiewowych  w  celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych  oraz możliwości  psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron, predyspozycji,  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn  niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły, 

b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 27

Doradca zawodowy

1. W Szkole jest zatrudniony doradca zawodowy – nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył zadania specjalne.

2. Do zadań doradcy zawodowego w Szkole w szczególności należy:

1) systematyczne  diagnozowanie  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)  gromadzenie,  aktualizacja  i  udostępnianie  informacji  edukacyjnych  i  zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)  prowadzenie  zajęć  związanych  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  z uwzględnieniem  rozpoznanych  mocnych  stron,  predyspozycji,  zainteresowań  i uzdolnień uczniów;

4)  koordynowanie  działalności  informacyjno-doradczej  prowadzonej  przez  Szkołę;

5)  współpraca  z  innymi  nauczycielami  w  tworzeniu  i  zapewnieniu  ciągłości  działań  w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)  wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  innych  specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 28

Terapeuta pedagogiczny

1. W Szkole może być zatrudniony terapeuta pedagogiczny – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, któremu Dyrektor powierzył zadania specjalne.

2. Do zadań terapeuty pedagogicznego w szczególności należy:

1) prowadzenie  badań  diagnostycznych  uczniów  z  zaburzeniami  i  odchyleniami rozwojowymi  lub  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się  w  celu  rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły; 

3) prowadzenie  zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych  oraz  innych  zajęć  o  charakterze terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie  nauczycieli,  wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu  określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień  uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły, 

 b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 29

Nauczyciel bibliotekarz

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, w której zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz.

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1) dobór, gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych;

2) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;

3) prowadzenie statystyki wypożyczeń i informowanie o niej wychowawców klas i przedstawienie jej analizy radzie pedagogicznej;

4) opieka nad zbiorami bibliotecznymi, estetyczne utrzymanie pomieszczeń biblioteki;

5) przeprowadzenie co pięć lat skontrum;

6) przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkolnym apelu propagującego czytelnictwo;

7) organizowanie różnych form zajęć bibliotecznych (przysposobienie czytelniczo-informacyjne, wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, itp.);

8) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły;

9) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych klientów biblioteki;

10) udostępnianie zbiorów;

11) udzielanie informacji bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej, dotyczącej zbiorów biblioteki i czytelnictwa;

12) udzielanie porad w doborze lektur zależnie od potrzeb i zainteresowań;

13) prowadzenie rozmów na temat przeczytanych książek, dalszego kształcenia, wyboru zawodu, indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi, itp.;

14) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;

15) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;

16) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego;

17) współpraca z nauczycielami, rodzicami, z innymi bibliotekami szkolnymi, bibliotekami pedagogicznymi i pozaszkolnymi, instytucjami, organizacjami, w dziedzinie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia;

18) składanie sprawozdań z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w Szkole (po I i II semestrze);

19) doskonalenie warsztatu swojej pracy.

 

§ 30

Pracownicy niepedagogiczni

1. W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników administracji i obsługi:

1) główny księgowy Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy;

2) sekretarz szkoły;

3) pomoc administracyjna;

4) kierownik stołówki;

5) kucharz;

6) pomoc kuchenna;

7) opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły;

8) pomoc nauczyciela;

9) asystent nauczyciela;

10) pracownik gospodarczy;

11) woźny;

12) sprzątaczka;

13) konserwator.

3. Szczegółowy zakres zadań i czynności dla zatrudnionych pracowników administracji i obsługi sporządza Dyrektor, uwzględniając Kodeks Pracy oraz Regulamin Pracy Szkoły.

4. Asystent i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.

5. Do zadań asystenta w szczególności należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy; asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

6. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dbanie o ład i porządek w czasie tych zajęć oraz po ich zakończeniu, a także wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych; pomoc nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

 

 

Rozdział 6

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

§ 31

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych , a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 32

1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.  Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określone zostały w dokumencie  „Wewnątrzszkolne  zasady  oceniania”.

 

§ 33

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

§ 34

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie zajęć.

 

§ 35

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne;

3) śródroczne i roczne;

4) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 

§ 36

1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę wskazując pożądane kierunki działania.

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi (przy oddawaniu prac) i jego rodzicom (na prośbę, np. podczas zebrania rodzicielskiego czy spotkań indywidualnych).

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi (podczas przekazywania wyniku egzaminu) lub jego rodzicom (na ich prośbę).

 

§ 37

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w klasach I-III Szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

4. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły – w klasie VIII.

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

 

§ 38

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca oddziału informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

3. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w Szkole jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena oraz ocena z zachowania są ocenami opisowymi.

5. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  mogą być ocenami opisowymi.

6. Począwszy od klasy IV oceny bieżące i śródroczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna z zachowania są ocenami.

7. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych zajęć obowiązkowych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania są oceną.

8. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

9. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej  otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną; uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 39

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 40

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, jeśli rodzic dziecka nie zgłosił w ciągu 5 dni roboczych zastrzeżenia, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.

 

 

§ 41

1. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

3. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

 

§ 42

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

§ 43

1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne.

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio klasę.

 

§ 44

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał w klasie VIII ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.

2. O ukończeniu Szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń , który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

 

Rozdział 7

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 45

1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną; pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w Szkole;

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu Szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1) niepełnosprawności ucznia;

2) niedostosowania społecznego;

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania i emocji;

5) szczególnych uzdolnień;

6) specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) choroby przewlekłej;

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) niepowodzeń szkolnych;

11) zaniedbań środowiskowych;

12) trudności adaptacyjnych.

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:

1) rodzice ucznia;

2) uczeń;

3) Dyrektor Szkoły;

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w Szkole specjaliści;

5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

7) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/wychowawcy świetlicy  lub ucznia;

8) pracownik socjalny;

9) asystent rodziny;

10) kurator sądowy;

11) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6. Wnioski o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

a) pedagog,

b) psycholog szkolny,

c) logopeda,

d) terapeuta pedagogiczny

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

 

§ 46

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4) dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły; w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia:

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

5) zajęcia logopedyczne:

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia.

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego;

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;

3) warsztaty dla uczniów Szkoły w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

 

§ 47

Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w Szkole.

3. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez wyrównywanie oraz korygowanie trudności w opanowaniu podstawy programowej i eliminowanie przyczyn przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.

4. Poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku, pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba; w przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w instrukcji kancelaryjnej.

5. Monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach.

6. Informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i postępach ucznia.

7. Angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom.

8. Prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

9. Stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności ich działania.

12. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadza działania mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe;

2) rozpoznanie trudności dydaktyczno-wychowawczych lub zaburzeń zachowania uczniów oraz zaplanowanie formy wsparcia, zależnie od potrzeb i możliwości oraz za zgodą rodziców ucznia lub wskazanie do diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej;

3) uzyskiwanie od rodziców informacji na temat nieprawidłowości rozwojowych ich dzieci lub problemów wychowawczych oraz zapoznanie pozostałych nauczycieli uczących i wychowawców z wynikami badań dostarczonych przez rodziców;

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia i uwzględnianie ich przy ocenianiu, adekwatnie do stwierdzonych trudności u ucznia.

13. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu  rozpoznanie u uczniów:

1) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2) lub szczególnych uzdolnień.

14. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym wychowawcę klasy lub Dyrektora Szkoły.

15. Wychowawca, Dyrektor Szkoły lub inna wyznaczona przez Dyrektora osoba planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

16. Osoby, o których mowa w ust. 15, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.

17. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole, przy planowaniu udzielania uczniowi pomocy uwzględnia się wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji przebiegu nauczania.

18. Przepisy ust. 14-17 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym, że przy planowaniu udzielania pomocy uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form, okresu oraz wymiaru godzin udzielenia tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

20. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

21. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy orz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia, w sposób przyjęty w Szkole.

22. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

23. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym zapewnia Dyrektor Szkoły, który w określonych przepisami przypadkach zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów lub asystenta (w przypadku klas I-III) lub pomoc nauczyciela, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor Szkoły wyznacz zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami.

24. Specjaliści i pomoc nauczyciela, o których mowa w ust. 23, realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.

 

                                                         Rozdział 8

                   Organizacja wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego

 

§ 48

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.

3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno-zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół.

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

1) sieci szkół ponadpodstawowych i wyższych;

2) rynku pracy;

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

1) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

2) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych Szkoły;

4) tworzenia multimedialnego centrum informacji z dostępem do Internetu;

5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy – promowanie dobrych wzorców;

6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców;

7) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych np. egzaminu;

8) wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych;

9) współpracy z instytucjami wspierającymi:

a) Kuratorium Oświaty,

b) urzędem pracy,

c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

d) poradnią psychologiczno-zawodową,

e) komendą OHP oraz innymi.

 6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych; przy wykorzystywaniu aktywnych metod pracy prowadzą je:

1) doradca zawodowy;

2) wychowawca klasy;

3) pedagog;

4) psycholog;

5) nauczyciel wiedzy o  społeczeństwie.

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

1) zajęć z zakresu doradztwa;

2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

3) spotkań z rodzicami;

4) indywidualnych porad i konsultacji;

5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych i wyższych;

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 

Rozdział 9

Uczniowie Szkoły

 

§ 49

1. Obowiązki ucznia określa się w Statucie Szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju, jeżeli taki zostanie ustalony;

4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły;

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów.

§ 50

1. Dyrektor Szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił Dyrektor Szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

 

§ 51

 1. Uczeń ma prawo do zdobywania umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, właściwej komunikacji, twórczego rozwiązywania problemów, a ponadto:
 1. właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
 5. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. pomocy w razie trudności w nauce;
 7. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 8. nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz prace społeczne na rzecz Szkoły;
 9. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;

10) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi  i wyjaśnień;

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole.

 

§ 52

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

1) przestrzegania przepisów obowiązujących w Szkole;

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych;

4) uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i wyrównawczych;

5) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję Szkoły i współtworzenia jej autorytetu;

6) godnego i kulturalnego zachowywania się w Szkole i poza nią;

7) dbania o piękno mowy ojczystej;

8) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;

10) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom;

b) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności;

c) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka;

d) zachowywać tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi, życiu i zdrowiu powierzonego;

e) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę;                            

f) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.

 1. Ucznia obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych  środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone bądź ustawione w trybie „milczy” i  schowane).
 3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy” jedynie  w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody nauczyciela dyżurującego, wychowawcy lub innego nauczyciela pełniącego w tym czasie opiekę nad uczniami.
 4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego i innych urządzeń nagrywających jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody nauczyciela dyżurującego, wychowawcy lub innego nauczyciela pełniącego w tym czasie opiekę nad uczniami oraz za zgodą osoby nagrywanej bądź fotografowanej.
 5. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły, a  także odpowiednim organom policji.
 6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje przekazanie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia, zaś uczniowi udziela się upomnienia wobec klasy.
 7. Jeśli naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powtarza się, uczeń może zostać ukarany upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły. 
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych i telefonów komórkowych przyniesionych przez uczniów na teren Szkoły.
 9.  Uczeń codziennie ma obowiązek noszenia estetycznych, schludnych i stonowanych

strojów na terenie Szkoły; obowiązujący strój codzienny to:

  1. bluza, bluzka, sweter, koszula, które są nieprześwitujące i nieeksponujące odkrytych ramion, brzucha, dekoltu i pleców;

2) spodnie, spódnice, sukienki nie krótsze niż kilka centymetrów nad kolano;

     3) obuwie z jasną podeszwą.

 1. Uczeń ma obowiązek systematycznie zmieniać obuwie, korzystać z szatni bezpośrednio po wejściu do budynku Szkoły.
 2.  Uczniom zabrania się:

1) farbowania i rozjaśniania włosów;

  1. noszenia ekstrawaganckich fryzur, np. irokezów, dredów, wzorów wyciętych we włosach;
  2. noszenia emblematów propagujących złe zachowanie, np. liść marihuany, obraźliwe i wulgarne napisy na ubraniach;
  3. noszenia kolczyków (poza pojedynczymi kolczykami w uszach dziewcząt), tatuażu, stosowania makijażu i malowania paznokci;
  4. noszenia biżuterii podczas zajęć wychowania fizycznego;
  5. noszenia nakryć głowy w budynku Szkoły bez zgody Dyrektora.
 1.  Uczniowie mają obowiązek noszenia stroju galowego podczas takich uroczystości, jak:

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

2) Dzień Patrona Szkoły,

3) Wigilia szkolna,

4) Akademie z okazji uroczystości patriotycznych (np. 11 Listopada, 3 Maja),

5) inne uroczystości zapisane w kalendarzu imprez i uroczystości po uprzednim, przynajmniej trzy dni przed planowaną uroczystością, przekazaniu informacji uczniom przez wychowawcę lub nauczyciela – organizatora uroczystości.

13. Strój galowy obowiązujący w Szkole to:

1) biała bluzka lub koszula z długim lub krótkim rękawem, czarna lub granatowa spódnica o długości nie krótszej niż szerokość jednej dłoni przed kolano (dziewczęta);

2) biała koszula z długim lub krótkim rękawem, czarne lub granatowe długie spodnie (chłopcy).

 

§ 53

1. Ucznia można nagrodzić za:

1) rzetelną naukę i pracę społeczna,

2) wzorową postawę,

3) wybitne osiągnięcia,

4) dzielność i odwagę.

2.  Rodzaje nagród stosowanych w Szkole to:

1) pochwała wobec klasy i wpisanie plusowych punktów,

2) pochwała wobec społeczności szkolnej:

          3) list pochwalny lub dyplom uznania,

          4) bezpłatny udział w wycieczce szkolnej.

3. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

 

 

§ 54

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom w nim ustalonym, uczeń może zostać ukarany:

1) upomnieniem ucznia wobec klasy (z wpisem do zeszytu uwag) i odjęciem mu punktów  z zachowania;

2) obniżeniem oceny z zachowania;

3) zawieszeniem na czas określony w prawach ucznia:

a) do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach, imprezach organizowanych przez Szkołę,

b) do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,

4) upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia,

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.

3. W Szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

4. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły.

5. Kara, o której mowa w ust. 4 stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków:

1) otrzymanie drugiej najniższej oceny zachowania;

2) udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa;

3) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Szkołę w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lun innych środków odurzających.

 

§ 55

1. Od kary nałożonej przez wychowawcę  przysługuje odwołanie do Dyrektora; odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania, rozstrzygniecie dyrektora jest ostateczne.

3. Wykonanie kary może być anulowane lub zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku – jeden okres), jeżeli uczeń złoży przyrzeczenie poprawy i uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej albo rady rodziców.

4. Od kary nałożonej przez Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny; odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze.

5. Prawa i obowiązki ucznia oraz formalne reguły współżycia w Szkole określa Regulamin Uczniowski.

 

§ 56

1.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

2) zapewnienia regularnego korzystania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą na podstawie zezwolenia, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

 

Rozdział 10

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu

 

§ 57

1. W Szkole organizuje się szkolne koło wolontariatu.

2. Cele i założenia szkolnego wolontariatu to:

1) zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie;

2) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;

3) kształtowanie postaw prospołecznych;

4) rozwijanie empatii i tolerancji;

5) angażowanie się w działanie na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;

6) kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;

7) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;

8) wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej;

9) akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

3. Sposób realizacji działań odbywa się  szczególności poprzez:

1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych;

2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;

3) propagowanie idei włączenia w pracę wolontariatu wśród uczniów;

4) podejmowanie działań w ramach szkolnego koła wolontariatu i informowanie o wynikach tej działalności na stronie internetowej Szkoły lub w gazetce szkolnej;

5) zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy;

6) szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

7) systematyczne zebrania członków wolontariatu;

8) pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym oraz niepełnosprawnym;

9) tworzenie obszarów potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego w zakresie objętym działaniem wolontariatu;

10) monitorowanie działalności wolontariuszy.

4. Szkolnym kołem wolontariatu opiekują się nauczyciele koordynatorzy.

5. W Szkole może działać rada wolontariatu wyłoniona ze składu samorządu uczniowskiego; samorząd uczniowski, w porozumieniu z Dyrektorem, ma możliwość, podejmowania działań z zakresu wolontariatu;

6. W momencie powołania szkolnego koła wolontariatu Dyrektor Szkoły, opiekun koła lub nauczyciele koordynatorzy opracowują regulamin działalności koła.

7. Celem funkcjonowania rady wolontariatu jest koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu przez:

1) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu Szkoły,

2) opiniowanie oferty działań i decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

 

 

Rozdział 11

Biblioteka szkolna

 

§ 58

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

2. Biblioteka szkolna jest:

  1. interdyscyplinarną pracownią Szkoły służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli, rodziców i innych pracowników Szkoły;
  2. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej;
  3. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
  4. ośrodkiem popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

4.  Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów (wydawnictwa zwarte – książki, broszury oraz wydawnictwa ciągłe – czasopisma);
 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę;
 3. przysposobienie czytelnicze i informacyjne uczniów, które służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
 4. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą;
 5. współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz współpracuje z instytucjami kulturowymi i społecznymi;
 6. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych bibliotek oraz różnych źródeł informacji w tym korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej;
 7. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole;
 8. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami;
 9. wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym);
 10. zaspokaja potrzeby kulturalno-społeczne poprzez organizowanie akcji kulturowych i społecznych dla środowiska szkolnego i lokalnego;
 11. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 12. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

 

§ 59

Godziny pracy biblioteki ustala corocznie Dyrektor Szkoły, uwzględniając możliwość dostępu do jej zbiorów każdemu uczniowi przed, w trakcie lub po zajęciach lekcyjnych. 

 

§ 60

1. Pracę biblioteki organizuje na bieżąco zatrudniony w niej nauczyciel bibliotekarz.

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza zostały opisane w rozdziale 5 § 29.

 

§ 61

Zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin Biblioteki.

 

 

Rozdział 12

Świetlica szkolna

 

§ 62

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w Szkole, w szczególności ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, organizację dojazdu do Szkoły albo na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Szkole, Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły.

3. Czas zajęć świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych.

4. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może przebywać więcej niż 25 uczniów.

5. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 

§ 63

1. Planowanie pracy, organizacja i dobór form zajęć należą do kompetencji nauczycieli wychowawców grup wychowawczych, którzy swoją pracę odpowiednio dokumentują zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Formy pracy świetlicy:

1) oświatowe np.: rozmowy tematyczne, przegląd prasy i literatury, odrabianie lekcji, wystawy okolicznościowe;

2) artystyczne np.: zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia recytatorskie;

3) rekreacyjno-rozrywkowe np.: spacery, zajęcia rytmiczne z piosenką, zajęcia zręcznościowo-ruchowe, gry stolikowe, turnieje gry tenisa stołowego i turnieje szachowe.

3. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, w czasie ustalonym przez Dyrektora.

4. Uczniów klas I-III doprowadzają na zajęcia świetlicowe nauczyciele, którzy prowadzą w danej klasie ostatnie zajęcia edukacyjne.

 

§ 64

1. Działalność świetlicy szkolnej określa Regulamin Świetlicy szkolnej

 

 

Rozdział 13

Stołówka szkolna

 

 § 65

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła może organizować stołówkę.

 

§ 66

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.

3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, których mowa w ust. 1, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 1:

 1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

 2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

5. Organ prowadzący Szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień,  o  których mowa w ust. 4 Dyrektora Szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

 

§ 67

1. Działalność stołówki szkolnej określa Regulamin Stołówki.

 

 

 

Rozdział 14

Bezpieczeństwo w Szkole

 

§ 68

1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w Szkole lub zajęć zorganizowanych przez Szkołę.

2. Procedurę postępowania w przypadkach nagłych zachorowań, wypadków oraz zaistnienia konieczności udzielenia pierwszej pomocy określa Dyrektor Szkoły.

 

 § 69

1. Dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki po zakończeniu zajęć, mogą uczęszczać na zajęcia do świetlicy szkolnej; za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają wychowawcy świetlicy.

2. Za bezpieczeństwo dzieci przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i w czasie przerw odpowiada nauczyciel dyżurny zgodnie z harmonogramem.

3. Dyżur nauczycieli i pracowników niepedagogicznych rozpoczyna się przed lekcjami.

4. Nauczyciela nieobecnego w szkole, a mającego dyżur, zastępuje nauczyciel zgodnie z księgą zastępstw.

5. Za bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych, nadobowiązkowych, zawodów sportowych, wycieczek, zielonych szkół, dyskotek, itp. odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca.

6. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia listy obecności i ustalenia przyczyny nieobecności ucznia.

7. W pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje uczniów z bezpiecznym zachowaniem w szkole i poza nią, o zasadach tych należy przypominać podczas całego roku, zwłaszcza przy okazji wycieczek, ferii itp.

8. W każdej sali i pracowni komputerowej, w widocznym miejscu, znajduje się ustalony przez Dyrektora Szkoły regulamin bezpiecznego zachowania i postępowania, z którym zapoznaje się uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym.

9. W salach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania.

10. Uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce, uczestniczy w lekcjach w klasie wskazanej przez Dyrektora lub wychowawcę.

11. Uczeń może być zwolniony z zajęć wyłącznie na pisemną prośbę rodzica.

12. Uczeń, który zachorował, może udać się do domu wyłącznie pod opieką rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów.

13. Nauczyciel, po ostatniej lekcji w danej klasie I-III, odpowiada za przejście dzieci pozostających w świetlicy, natomiast nauczyciel dyżurujący odpowiada za przejście dzieci do szatni.

14. Pokój nauczycielski oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

 

                                                        Rozdział 15

                                                           Rodzice

§ 70

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie, nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Rodzice mają prawa do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale i zespole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

5) informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.

6) uzyskiwania informacji o sposobie nauczania i zakresie treści przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”,

7) możliwości nauczania religii i etyki.

3. Obowiązki rodziców względem Szkoły:

1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do Szkoły;

2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

3) dopełnienie czynności związanych z obowiązkiem szkolnym, w tym zgłoszenie dziecka do szkoły;

4) zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków do nauki, określonych w zezwoleniu dyrektora na formę zajęć;

5) stałego zainteresowania się postępami dziecka w zakresie nauki i zachowania, poprzez;

a) każdorazowe zgłaszanie się do Szkoły na prośbę wychowawcy, nauczycieli, dyrektora lub pedagoga, psychologa;

b) informowanie wychowawcy lub pedagoga o niepokojącym zachowaniu się dziecka;

c) informowanie wychowawcy o stanie zdrowia dziecka;

6) systematyczne usprawiedliwiania absencji ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

7) współpracy ze Szkołą w zakresie przeciwdziałania patologiom, przemocy, itp.

4. Formy kontaktu Szkoły z rodzicami:

1) zebrania rodziców i dni otwarte;

2) indywidualny kontakt osobisty z wychowawcą, innymi nauczycielami, Dyrektorem, pedagogiem, psychologiem, w trakcie ich dyżurów;

3) spotkania indywidualne odbywające się na terenie Szkoły, po wcześniejszym umówieniu terminu z nauczycielem, w godzinach wskazanych przez nauczyciela, tak aby nie zakłócały pracy Szkoły;

4) pisemne wezwanie rodziców do szkoły, w uzasadnionych przypadkach;

5) telefoniczny kontakt rodzica ze Szkołą lub odwrotnie – Szkoły z rodzicem;

6) spotkanie podczas uroczystości szkolnych i wycieczek.

 

 

Rozdział 16

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 

§ 71

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje dziecięce i młodzieżowe o charakterze spójnym z charakterem Szkoły, określonym w jej Statucie i programie wychowawczo-profilaktycznym.

2. Szczególną troską powinno być otoczone Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy „Przystanek Winnica”.

3. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Szkoły wydaje Dyrektor, określając jednocześnie warunki prowadzenia tej działalności.

4. Jej działanie określa oddzielny regulamin.

 

§ 72

1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w szkole, całą Szkołę lub jej część i podlega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania.

2. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Szkołę odpowiednich  środków finansowych, a także warunków kadrowych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie innowacji.

3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte innowacją.

 

Rozdział 17

Ceremoniał

 

§ 73

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

2. Warunki stosowania sztandaru Szkoły są opisane w Ceremoniale Szkoły.

 

 

 Rozdział 18

Postanowienia końcowe

 

§ 74

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 75

1.Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 76

1. Szkoła jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Gmina Winnica.

2. Gospodarka finansowa Szkoły prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z 2009 r. ze zm.).

3. Podstawa gospodarki finansowej Szkoły jest roczny plan finansowy.

4. Obsługę finansowo-administracyjną szkoły sprawować będzie Referat budżetu i Finansów Urzędu Gminy Winnica, Główny Księgowy Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy.  

 

§ 77

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane na wniosek:

1) Dyrektora Szkoły,

2) ½ członków rady pedagogicznej lub rady rodziców.

 

§ 78

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

§ 79

Statut wchodzi  w życie z dniem 30 listopada 2017 r.

 

 

 

Ujednolicony tekst Statutu zatwierdzono do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej

nr 9/2017/2018 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć