Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

Regulamin rekrutacji  Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy w roku szkolnym 2018/2019 | Dla rodziców-dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szklony 2016/2017 | Usprawiedliwienia i zwolnienia | Zezwolenie i regulamin wyjazdu na basen-pływalnię | Dni otwarte dla rodziców | HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH | HARMONOGRAM I TEMATYKA ZEBRAŃ RODZICIELSKICH | Lista dodatkowych wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dni | KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO | PLAN PRACY SZKOŁY | Regulamin wypożyczania darmowych podręczników | Ubezpieczenie | RADA RODZICÓW | Dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2014/15 | Dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2015/16 | Dzień otwarty dla Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 | Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dla rodziców

Regulamin rekrutacji Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy w roku szkolnym 2018/2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2018

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych  w Winnicy z dnia 06 lutego 2018 roku

 

 

Regulamin rekrutacji
Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy
Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 • Uchwała nr XXI/163/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Winnica oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 stycznia 2018 r.
 • Statut PSP im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy

 

I. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.

1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (na druku wg wzoru – załącznik nr 1).

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku wg wzoru – załącznik nr 2).

4. Do klasy pierwszej będą przyjmowane dzieci w wieku 7 lat (urodzone w 2011 r.), które nie rozpoczęły jeszcze nauki w klasie pierwszej.

Prawo rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej będzie miało również dziecko 6-letnie (urodzone w 2012 r.), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, lub posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów

1.

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub w tym samym obwodzie co szkoła podstawowa.

20 punktów

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki.

2.

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej lub do przedszkola w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej

4 punkty

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki.

3.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 1. 10 punktów- w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100 % kwoty, o której mowa w art.5 , ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r., poz. 158, ze.zm.)
 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a liczbę punktów oblicza się, dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na jedną osobę w rodzinie kandydata.

 

 

 

 

 

 

4.

 

Rodzice/ opiekunowie prawni świadczą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub pracują we własnym gospodarstwie rolnym w miejscowości leżącej w granicach obwodu szkoły podstawowej. Kryterium stosuje się do rodzica/ opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

 

2 punkty-

w przypadku, gdy pracuje jeden rodzic;

4 punkty-

w przypadku, gdy pracuje dwoje rodziców

 

Dokument potwierdzający zatrudnienie od każdego każdego rodziców lub opiekunów prawnych, tj. zaświadczenie z zakładu pracy a w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, przypadku pracy w gospodarstwie rolnym- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

5.

Bliscy krewni kandydata mieszkają w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej.

4 punkty

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.

6.

Szkoła podstawowa jest na trasie dojazdu do miejsca pracy rodzica/ opiekuna prawnego.

2 punkty

Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające miejsce pracy.

 

 

5. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc.

 

6. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (na druku wg wzoru - załącznik nr 4) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

 

 

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- 22 luty – 09 marca 2018r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych- 12 - 13 marca 2018r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- do 14 marca 2018 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- do 15 – 22 marca 2018r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych- do 26 marca 2018 r.

 

III. Zadania komisji rekrutacyjnej.

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.

2. Do zadań komisji należy:

a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

3. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.

4. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

 

IV. Procedury odwoławcze.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

V. Rekrutacja uzupełniająca.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach):

 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- 28 maja – 11 czerwca 2018 r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych- 12 - 13 czerwca 2018 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- do 15 czerwca 2018 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- do 18 - 25 czerwca 2018 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych- 27 czerwca 2018r.

 

 

VI. Przepisy końcowe.

 

1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

Za_e____cznik_nr_1_do_Regulaminu_3(1).doc

Za_e____cznik_nr_2_do_Regulaminu_3(1).doc

Za_e____cznik_nr_3_do_Regulaminu(1).doc

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć