Nawigacja

Dla rodziców

Dla rodziców-dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szklony 2016/2017

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2015/2016

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych  w Winnicy

   z dnia 29. 02.2016 roku

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy
Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 ze zm.) 
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. Nr 26, poz. 232) 
 • Uchwala Nr XI/82/2015Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015r
 • Zarządzenie Nr5/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 stycznia 2016r

 

I. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.

1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci (na druku wg wzoru – załącznik nr 1).

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem  Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku wg wzoru – załącznik nr 2).

4. Do klasy pierwszej będą przyjmowane dzieci w wieku 7 lat (urodzone w 2009r.), które nie rozpoczęły jeszcze nauki w klasie pierwszej.

Prawo rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej będzie miało również dziecko 6-letnie (urodzone w 2010r.), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016. Jeżeli dziecko 6- letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice będą mogli zapisać dziecko do klasy pierwszej. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

5. Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016 jako uczniowie klasy pierwszej, będą mogły na wniosek rodziców-kontynuować naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017.

6. W przypadku kontynuacji przez dziecko nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017, rodzice/opiekunowie prawni dzieci, składają do dyrektora szkoły do 31 marca 2016r. Wniosek o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 (na druku wg wzoru – załącznik nr 3).

Wnioski należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej placówki, wypełnić i zwrócić do sekretariatu szkoły

 

7. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

 1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

1

 1.  

Niepełnosprawność kandydata

1

 1.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

 1.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

 1.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

 1.  

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

1

 1.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

8. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy decydują kryteria dodatkowe:

 

Lp.

 

Kryterium

 

liczba pkt.

 1.  

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub gimnazjum w tym samym obwodzie co szkoła podstawowa.

20

 1.  

Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w Winnicy

4

 1.  

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) 10 punktów- w przypadku w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2013r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz 1456 ze zm.)

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty o której mowa w lit. A liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

 1.  

Rodzice/opiekunowi prawni świadczą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub pracują we własnym gospodarstwie rolnym w miejscowości leżącej w granicach obwodu szkoły podstawowej. Kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

2 punkty w przypadku gdy pracuje jeden rodzic

4 punkty- w przypadku gdy pracuje dwoje rodziców

 1.  

Bliscy krewni kandydata mieszkają w obwodzie ZPO w Winnicy PSP im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy

4

 1.  

ZPO w Winnicy PSP im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy jest na trasie dojazdu do miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego

2

 

9. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (na druku wg wzoru - załącznik nr 4) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

 

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach):

 

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03 – 31.03

26.04 – 20.05

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o którym mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

Do 06.04

Do 25.05

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 15.04

Do 21.06

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 22.04

Do 26.06

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 25.04

Do 30.06

 

 

III. Zadania komisji rekrutacyjnej.

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.

2. Do zadań komisji należy:

a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

3. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.

4. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

 

IV. Procedury odwoławcze.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

V. Przepisy końcowe.

 

1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

 

 

1ZPO_Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu_3.doc

2_ZPO_Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_3.doc

3ZPO_Zalacznik_nr_3_do_Regulaminu_rekrutacji.doc

4ZPO_Zalacznik_nr_4_do_Regulaminu.doc

5ZPO_zarzadzenie.pdf

6ZPO_oswiadczenie_religia.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E  !

DYREKTOR SZKOŁY SERDECZNIE ZAPRASZA RODZICÓW NA ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ w dniu 23 kwietnia  2015r. (czwartek) według następującego harmonogramu

godz. 15.00

 • spotkania rodziców uczniów kl. 1-3 z wychowawcami

godz. 15.45

 • Zebranie ogólne – pedagogizacja rodziców                         „Jak wychować dziecko kreatywne”

Godz. 16.00

 • spotkanie rodziców uczniów kl. 4-6 z wychowawcami

Klasa

Sala Nr

I A

16

I B

15

I C

29

II A

10

II B

12

III A

9

III B

7

IV A

19

IV B

26

V A

25

V B

20

VI A

23

VI B

27

 

ZAPRASZAMY!!!

OGŁOSZENIE

Dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele serdecznie zapraszają rodziców na zebranie rodzicielskie, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 roku (czwartek).

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

Godz. 15.00

Spotkania rodziców i wychowawców klas 1-3

Klasa1A – sala nr 16

Klasa 1b – sala nr 15

Klasa 1C – sala nr 29

Klasa 2A – sala nr 10

Klasa 2B – sala nr 12

Klasa 3A – sala nr 9

Klasa 3B – sala nr 7

Godz. 15.45

Spotkanie ogólne rodziców – szkolenie  na temat „Odpowiedzialność szkoły i rodziców za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły” poprowadzi specjalista ds. BHP p. Marek Rochna

Stołówka szkolna

Godz. 16.15

Spotkania rodziców i wychowawców klas 4-6

Klasa 4A – sala nr 19

Klasa 4b – sala nr 26

Klasa 5A – sala nr 25

Klasa 5B – sala nr 20

Klasa 6A – sala nr 23

Klasa 6B – sala nr 27

Serdecznie zapraszamy!

Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami, podczas spotkań rodziców z wychowawcami pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim.

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015

Druk nr 1

( nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

 1. Dane wnioskodawcy :

 2. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………….

 3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………

 4. Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………….

 5. Dane osobowe ucznia :

 6. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………..

 7. PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………

 8. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………..

 9. Szkoła i klasa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 10. Dochód na osobę w rodzinie:

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym :

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Wysokość dochodu netto w zł

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:

 

Średni dochód na jedną osobę w rodzinie(gospodarstwie domowym):

 

 

 1. Inneokoliczności uzasadniające przyznanie dofinansowania poza kryterium dochodowym (pkt IV należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę jest wyższy niż 539 zł netto – proszę wstawić X przy wybranej pozycji)

   

Ubóstwo

 

Sieroctwo

 

Bezrobocie

 

Niepełnosprawność

 

Długotrwała choroba lub ciężka choroba

 

Przemoc   w rodzinie

 

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 

Alkoholizm i narkomania

 

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe

 

 

 1. Uzasadnienie wniosku (pkt V należy wypełnić tylko jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód przekracza  539 zł netto, należy wykazać dlaczego pomimo przekroczenia kryterium dochodowego uczeń powinien otrzymać dofinansowanie).

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

 2. Zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( właściwe podkreślići załączyć do wniosku) :

       - zaświadczenie dla osób zatrudnionych wystawione przez zakład pracy – sztuk  …..

    -zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia  działalności gospodarczej – sztuk ……………

  - zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego( ha przeliczeniowy  x 250 zł) –szt. ..

    -zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez  ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk  …….

  - dokument stwierdzający otrzymanie alimentów – sztuk ………

  -zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

  -zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych

  -zaświadczenie lub kopia decyzji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zasiłku rodzinnym,     pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym

  - kopie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy

  -inne dochody( np. praca dorywcza, sezonowa,  za granicą RP)

  VII.            Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku i oświadczam, że są zgodne ze stanem faktycznym.

  VIII.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy      materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

                     (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926)

   

  ………………………………………………………                                          ……………………………………………………….

  Miejscowość, data                                                                                    Podpis wnioskodawcy

   

  IX.         DECYZJA(UZASADNIENIE) W SPRAWIE PRZYZNANIA/NIEPRZYZNANIA*

                Dofinansowania zakupu podręczników:

   

               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

              ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

         

  ………………………………………………….                                                         ……………………………………………………………

                         (pieczęć szkoły)                                                                                                           (pieczątka  i podpis dyrektora szkoły)

   

  *- niepotrzebne skreślić

   

Wniosek o dofinansowanie

zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015

  Druk Nr 2

( dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży)

 

 1. Dane wnioskodawcy :

 2. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………….

 3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………

 4. Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………

   

 5. Dane osobowe ucznia :

 6. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………

   

 7. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………

 8. < >

  Szkoła i klasa, do której uczeń uczestniczy w roku szk. 2014/2015

                   …………………………………………………………………………………………………………………………..

   

 9. W załączeniu kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowaw art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 10. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku i oświadczam, że są zgodne ze stanem faktycznym.

 11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

  (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ).

   

   

   

  ……………………………………………………………                                                          ……………………………………………

  Miejscowość, data                                                                                                        Podpis wnioskodawcy

   

   

 12. < >

  Dofinansowania zakupu podręczników :

   

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

  ………………………………………………………….                                                           ……………………………………………………….

  (pieczęć szkoły )                                                                                             (pieczątka i odpis dyrektora szkoły)

   

  *- niepotrzebne skreślić                          

 

 

OGŁOSZENIE

        Wójt Gminy Winnica informuje, że w okresie wakacji, tj. od dnia 01 lipca 2014r. do dnia 29 sierpnia 2014r. w Szkole Podstawowej w Winnicy będą zorganizowane bezpłatne kursy doszkalające (korepetycje) z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Winnicy i Błędostowie oraz Gimnazjum w Winnicy.

 Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach:

 Grupa I   – w zakresie podstawowym,

 Grupa II   – w zakresie komunikatywnym,

 Grupa III – dla zaawansowanych.

     Dzieci i młodzież mająca problemy z nauką języka angielskiego lub pragnąca utrwalić i poszerzyć swoją wiedzę, proszona jest o zapisywanie się na kurs w sekretariatach szkół, sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy lub pocztą elektroniczną: e-mail sekretariat@gminawinnica.pl.

 

SZANOWNI RODZICE!

Zapraszamy do skorzystania z porad specjalistów.

W drugi i ostatni czwartek miesiąca w godz. od 16.30 do 19.30 w salce katechetycznej budynku przy kościele w Winnicy dyżur pełni psycholog.

 

W każdy piątek w godz. od 10.00 do 14.00 dyżur pełni specjalista psychoterapii uzależnień.

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

 

 

regulamin_rekrutacji.doc

 

Za_e____cznik_nr_1_do_Regulaminu_.doc

 

Za_e____cznik_nr_2_do_Regulaminu_.doc

 

Za_e____cznik_nr_3_do_Regulaminu.doc

 

Ankieta_dla_rodzicow.pdf

 

Oswiadczenie(1).pdf

 

Wniosek_o_przyjecie_ucznia_do_swietlicy_szkolnej.doc

 

Podstawowe informacje o sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej

od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,poz. 2572, ze zm.).

ZASADY OGÓLNE

    Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia

szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien

uzyskać.

Sprawdzian składa się z dwóch części. CZĘŚĆ 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast CZĘŚĆ 2. – zadania z języka obcego nowożytnego. Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu) ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. CZĘŚĆ 1. trwa 80 minut, a CZĘŚĆ 2. – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

ZADANIA NA SPRAWDZIANIE

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.

Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden zestaw zadań, natomiast zadania z języka obcego – drugi. Do każdego zestawu zadań dołączona jest karta odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Odpowiedz ido zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym w zestawie zadań.

Liczbę poszczególnych rodzajów zadań w obu zestawach przedstawiono w poniższej tabeli.

Liczbę poszczególnych rodzajów zadań w obu zestawach przedstawiono w poniższej tabeli.

 

WYNIKI

 

 

CZĘŚĆ 1.

CZĘŚĆ 2.

 

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

liczba zadań

zamkniętych

8–12

8–12

35–45

 

liczba zadań

otwartych

2–4

2–4

-

 

Odpowiedzi do zadań otwartych sprawdzają według jednolitych kryteriów wykwalifikowani egzaminatorzy, natomiast odpowiedzi do zadań zamkniętych mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki:

 • wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki)
 • wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 82%.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

 

Informator o sprawdzianie dostępny na stronie CKE http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/209-sprawdzian

 

 

Pan Marek Prejzner

Pan Marek Prejzner jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 16 lat przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował w Zrzeszeniu Amerykańsko-Polskim jako pracownik socjalny. Prowadził m.in. grupę korekcyjno-edukacyjną dla sprawców przemocy w rodzinie oraz program prewencyjny dla młodzieży. Po powrocie do Polski założył Instytut Prewencji Przemocy, który prowadzi grupy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, szkolenia dla prowadzących programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programy prewencyjne dla młodzieży. Jest superwizorem programów zajmujących się przemocą w rodzinie oraz laureatem wyróżnienia Białej Wstążki.

 

 

OGŁOSZENIE !

 

DYREKTOR SZKOŁY SERDECZNIE ZAPRASZA RODZICÓW NA ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ w dniu 21 LISTOPADA 2013r. (czwartek) według następującego harmonogramu

 

godz. 14.00

 • Pedagogizacja rodziców „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”- spotkanie poprowadzi Pan Marek Prejzner.
 • Omówienie wyników sprawdzianu zewnętrznego OKE 2013.
 • Zapoznanie rodziców z nową formułą sprawdzianu zewnętrznego OKE obowiązującą od 2015 roku.

godz. 15.00

 • spotkania rodziców uczniów kl. 1-6 z wychowawcami

Klasa

Sala Nr

I A

10

I B

12

II A

9

II B

7

III A

15

III B

16

IV A

25

IV B

20

V A

23

V B

27

VI A

19

VI B

26

 

 

 

 

 

 

SKO KONTO DLA UCZNIA

 

 

Od marca 2013 roku nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym SKO. Jest to program edukacji finansowej umożliwiający dzieciom poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce. Szkolna Kasa Oszczędności to przede wszystkim praktyczna nauka oszczędzania i przedsiębiorczości.

Dzieci uczą się systematycznego oszczędzania przez atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych w SKO środków.

Celem SKO jest:

- propagowanie idei oszczędzania wśród najmłodszych,

- wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.

PKO Bank Polski zatroszczył się o dobry i ciekawy dostęp do wiedzy z dziedziny finansów.

Podstawowe informacje na temat Szkolnej Kasy Oszczędności można uzyskać od koordynatora w szkole czyli p. Katarzyny Jaszczak oraz na stronie internetowej: www.sko.edu.pl.

 

Przyjdź, przyjdź, przyjdź i oszczędzaj!!!

 

koordynator SKO

Katarzyna Jaszczak

 

 

 

RADA RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W WINNICY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

 

PRZEDSTAWICIEL

KLASY

1.

Agata Borkowska

I A

2.

Marzena Jaskulska

I B

3.

Małgorzata Bielińska

II A

4.

Hanna Kosek

II B

5.

Marzena Tkaczyk

III A

6.

Edyta Jaskulska

III B

7.

Anna Kosek

IV A

8.

Agnieszka Lisiecka

IV B

9.

Małgorzata Dłutowska

V A

10.

Jolanta Brańska

V B

11.

Agnieszka Krawczyk

VI A

12.

Beata Chojnacka

VI B

 

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

 

PRZEWODNICZĄCA –  p. Małgorzata Dłutowska

SEKRETARZ –                 p. Marzena Tkaczyk

SKARBNIK –                    p. Hanna Kosek

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

PRZEWODNICZĄCA –   p. Edyta Jaskulska

CZŁONKOWIE –              p. Agnieszka Krawczyk

 

                                              

 

 

 

Lista prymusów Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. I. Mościckiego
w Winnicy w roku szkolnym 2012/2013

 

 

LP

Nazwisko i imię

Klasa

 1.  

Gizińska Maja

I a

 1.  

Mierzejewska Elżbieta

I a

 1.  

Pniewska Oliwia

I a

 1.  

Stańczak Zuzanna

I a

 1.  

Chylińska Natalia

I b

 1.  

Sękowska Julia

I b

 1.  

Smoliński Filip

I b

 1.  

Zaręba Zuzanna

I b

 1.  

Krajewska Agnieszka

I b

 1.  

Chyliński Paweł

I b

 1.  

Eljasiak Klaudia

I b

 1.  

Szlubowski Dawid

I b

 1.  

Kryg Wiktoria

II a

 1.  

Tkaczyk Emilia

II a

 1.  

Kowalewski Piotr

II a

 1.  

Budyta Eliza

II b

 1.  

Komorowska Julia

II b

 1.  

Kaczmarczyk Natalia

III a

 1.  

Kosek Zuzanna

III a

 1.  

Kryk Weronika

III a

 1.  

Kurpiewski Jakub

III a

 1.  

Lusa Wiktoria

III a

 1.  

Piotrowska Natalia

III a

 1.  

Morawski Dawid

III a

 1.  

Kępka Mateusz

III a

 1.  

Szczesna Natalia

III b

 1.  

Warda Julia

III b

 1.  

Kowalewska Marta

III b

 1.  

Zalewska Weronika

III b

 1.  

Fabisiewicz Adrian

IV a – 5,25

 1.  

Podlaska Gabriela

IV a – 5,00

 1.  

Orłowski Piotr

IV a – 4,75

 1.  

Jałmużna Karolina

IV b – 5,16

 1.  

Monińska Weronika

IV b  - 5,08

 1.  

Smutkiewicz Julita

IV b – 5,00

 1.  

Kaźmierczak Joanna

IV b – 4,92

 1.  

Komorowska Aleksandra

IV b – 4,92

 1.  

Mościcka Julia

IV b – 4,83

 1.  

Zielska Patrycja

IV b – 4,83

 1.  

Mossakowska Żaneta

V a – 5,18

 1.  

Tomczyk Weronika

V a – 5,00

 1.  

Górska Zuzanna

V a - 4,91

 1.  

Falkowski Kamil

V a – 4,82

 1.  

Matusiak Adrian

V a – 4,82

 1.  

Mierzejewska Aleksandra

VI a – 5,58

 1.  

Bednarska Dominika

VI a – 5,25

 1.  

Kozłowski Cezary

VI a – 4,83

 1.  

Orłowska Amanda

VI b – 5,25

 1.  

Łebkowski Mateusz

VI b – 4,75

 

 

 

LINK DOTYCZĄCY STYPENDIÓW WÓJTA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

http://www.gminawinnica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=868:narodowy-program-stypendialny-stypendia -szkolne-na-rok-szkolny-2013-2014&catid=26&Itemid=82

 

 

 

 

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA  2013

Na terenie gminy Winnica programem rządowym zostaną objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną  w roku szkolnym 2013/2014 w:

klasach I  - III  i klasie V szkoły podstawowej

uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

Do kwoty 225 zł

1)    dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów:

a)    niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej

b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły       podstawowej i gimnazjum

Do kwoty 770 zł

dla uczniów:

1)  niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej

2)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

 

Do kwoty 325 zł

1)  dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2)  dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,

Do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej,

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

Do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum

Do kwoty 607 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

 

W przypadku uczniów klas I  szkoły podstawowej  kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Kryterium dochodowe w przypadku uczniów pozostałych klas objętych programem w wynosi  456 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „wyprawka szkolna" bez względu na dochód jaki osiągają na jednego członka rodziny.

Wnioski o wyprawkę szkolną można otrzymać  i  składać w szkole, do której uczęszcza uczeń w terminie do 16 września 2013 r.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014- druk nr 1

Wniosek_o_dofinansowanie_zakupu_podrecznikow.doc

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/ 2014- druk nr 2

Wniosek_o_dofinansowanie_dla_ucznia_z_niepelnosprawnoscia.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W WINNICY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

 

PRZEDSTAWICIEL

KLASY

1.

Anna Mierzejewska

I A

2.

Hanna Kosek

I B

3.

Marzena Tkaczyk

II A

4.

Edyta Jaskulska

II B

5.

Anna Kosek

III A

6.

Elżbieta Warda

III B

7.

Małgorzata Dłutowska

IV A

8.

Teresa Komorowska

IV B

9.

Agata Gąsiorowska

V A

10.

Beata Chojnacka

V B

11.

Aneta Kamińska

VI A

12.

Irena Jerzełkowska

VI B

 

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

 

PRZEWODNICZĄCA –  p. Małgorzata Dłutowska

SEKRETARZ –                 p. Marzena Tkaczyk

SKARBNIK –                    p. Hanna Kosek

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

PRZEWODNICZĄCA –   p. Elżbieta Warda

CZŁONKOWIE –              p. Beata Chojnacka

 

                                           

Każdy pierwszy czwartek miesiąca

w godzinach 13.15 – 14.15

jest dniem otwartym dla rodziców.

Nauczyciele dyżurują w następujących salach:

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

sala

 1.  

Maciątek Irena

Gabinet dyrektora

 1.  

Drobot Marzena

7

 1.  

Grabarek Jolanta

Czytelnia szkolna

 1.  

Jałmużna Katarzyna

Biblioteka szkolna

 1.  

Jaszczak Katarzyna

Pokój nauczycielski

 1.  

Krzyżańska Walentina

Pokój nauczycielski

 1.  

Kurpiewska Ewa

26

 1.  

Lachowska Iwona

15

 1.  

Melnicka Marzena

16

 1.  

Michałowska Iwona

27

 1.  

Olszewska Maria

10

 1.  

Pieńkosz Paweł

Pokój nauczycielski

 1.  

Podlaska Bogumiła

Świetlica szkolna

 1.  

Roze Urszula

20

 1.  

Skrzecz Izabela

25

 1.  

Strauch Anna

11 (gabinet pedagoga)

 1.  

Warda Agnieszka

9

 1.  

Winnicka Hanna

19

 1.  

Wrublewska Joanna

23

 1.  

Zabielska Danuta

12

 

Serdecznie zapraszamy rodziców!

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów:

- w każdy wtorek od godziny 1400 do 1500

- w każdy piątek od godziny 730 do 830

 

 

 

 

SEKRETARIAT SZKOŁY

Godziny pracy:  715 - 1515

Przerwa od godziny 1130 do 1200

Sekretarz Szkoły obsługuje uczniów 
i rodziców w godzinach:

  730- 11301200 - 1430

 

 

RADA RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W WINNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

 

PRZEDSTAWICIEL

KLASY

1.

Marzena Tkaczyk

I A

2.

Edyta Jaskulska

I B

3.

Anna Kosek

II A

4.

Elżbieta Warda

II B

5.

Małgorzata Dłutowska

III A

6.

Lidia Seroka

III B

7.

Agnieszka Krawczyk

IV A

8.

Beata Chojnacka

IV B

9.

Aneta Kozłowska

V A

10.

Dorota Ciemerych

V B

11.

Katarzyna Ciecierska

VI A

12.

Małgorzata Stopka

VI B

 

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

 

PRZEWODNICZĄCA–  p. Małgorzata Dłutowska

SEKRETARZ–                p. Katarzyna Ciecierska

SKARBNIK–                   p. Małgorzata Stopka

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

PRZEWODNICZĄCA –   p. Elżbieta Warda

CZŁONKOWIE –              p. Beata Chojnacka

 

 

Dyrektor szkoły

 Irena Maciątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista prymusów Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. I. Mościckiego
w Winnicy w roku szkolnym 2010/2011

 

LP

Nazwisko i imię

Klasa

1

Kaczmarczyk Natalia

1

I A

2

Kosek Zuzanna

2

I A

3

Kryk Weronika

3

I A

4

Kurpiewski Jakub

4

I A

5

Lusa Wiktoria

5

I A

6

Powirtowska Natalia

6

I A

7

Górski Jakub

7

I A

8

Kowalewska Marta

1

I B

9

Piechalska Karolina

2

I B

10

Szczesna Natalia

3

I B

11

Warda Julia

4

I B

12

Zadrożna Emilia

5

I B

13

Zalewska Weronika

6

I B

14

Fabisiewicz Adrian

 

II A

15

Karpowicz Bartosz Krzysztof

 

II A

16

Markowski Wojciech

 

II A

17

Podlaska Gabriela

 

II A

18

Jałmużna Karolina

7

II B

19

Każmierczak Joanna

8

II B

20

Monińska Weronika

9

II B

21

Mościcka Julia

10

II B

22

Smutkiewicz Julita

11

II B

23

Zielska Patrycja

12

II B

24

Dobrzyńska Marta

1

III A

25

Falkowski Kamil

2

III A

26

Górska Zuzanna

3

III A

27

Kozłowska Alicja

4

III A

28

Krawczyk Natalia

5

III A

29

Majewski Sebastian

6

III A

30

Matusiak Adrian

7

III A

31

Mierzejewski Andrzej

8

III A

32

Mossakowska Żaneta

9

III A

33

Tomczyk Weronika

10

III A

34

Bartczak Kamil

1

III B

35

Chojnacki Hubert

2

III B

36

Grad Paweł

3

III B

37

Małkiewicz Mateusz

4

III B

38

Strzelczak Aneta

5

III B

39

Bednarska Dominika

1

IV A

40

Chojnacka Anna

2

IV A

41

Mierzejewska Aleksandra

3

IV A

42

Smoliński Damian

4

IV A

43

Orłowska Amanda

1

IV B

44

Łebkowski Mateusz

2

IV B

45

Ciemerych Albert

3

IV B

46

Karpowicz Natalia

1

V A

47

Fabisiewicz Natalia

2

V B

48

Morawska Karolina

3

V B

49

Ostaszewska Anna

4

V B

50

Budyta Ilona

5

V B

51

Byszewski Patryk

6

V B

52

Pniewska Martyna

1

VI A

53

Ostaszewska Aleksandra

2

VI A

54

Mierzejewska Natalia

3

VI A

55

Podlaska Aleksandra

4

VI A

56

Kamiński Adam

5

VI A

57

Kosek Krzysztof

1

VI B

58

Jaszczak Klaudia

2

VI B

 

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

III

Edukacja wczesnoszkolna

 

Jolanta Brzózka

Katarzyna Glinka

Katarzyna Harmak

Kamila Izbińska

Anna Jasiocha

Teresa Panek

Razem w szkole.
Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik z ćwiczeniami. Część 1-5

 Zeszyty ćwiczeń 1-5

88/4/2010

WSiP S.A

 

Razem w szkole.
Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3.
Edukacja polonistyczna i społeczna cz. 1 – 4

Edukacja matematyczna cz. 1 – 4

Edukacja przyrodnicza

Edukacja artystyczna

88/5/2011

 

 

 

Beata Lewandowska

Danuta Kręcisz

Razem w szkole.
Zajęcia komputerowe.
Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3

137/3/2011

Religia

A. Krasiński

We wspólnocie serc z Panem Jezusem – podręcznik dla ucznia i zeszyt ćwiczeń

PL-13-01/1-7

Płocki Instytut Wydawniczy

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska; P. A. Davies, C. Graham

,,New Sparks 3’’

Podręcznik dla klasy 3’’

,,New Sparks  3’’

Ćwiczenia dla klasy 3 ’’

12/3/2011/z1

Oxford University PRESS

 

Przy zakupie podręczników bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę na numer dopuszczenia.
Podręczniki z innymi numerami niż podane w zestawieniu nie obowiązują!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

IV

Język polski

Boksa E.

Zbróg P.

 

Przygoda z czytaniem.

Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego
dla klas IV

20/04

 

 

MAC EDUKACJA

 

 

 

Zbróg P.

Przygoda z pisaniem.

Podręcznik do kształcenia językowego do klasy IV

21/04

Chwastniewska D.
i inni

Dodatkowo:                                                                cz. 1
Nauka o języku. Zeszyt ćwiczeń                               cz. 2

254/99

120/00

GWO

Język angielski

Carol Skinner, Mariola Bogucka

New Friends 1

227/1/2009

PEARSON EDUCATION

Język rosyjski

Gawęcka-Ajchel B.

Żelazik A.

,,Stupieni I’’

5002-49/05

WSiP S.A.

Historia

Szweluk-Wyrwa B.

Surdyk-Fertsch W.

„Dzień dobry historio”

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV
z płytą CD + zeszyt ćwiczeń.

115/99

NOWA ERA

Matematyka

Dobrowolska M.

Jucewicz M.

Zarzycki P.

Matematyka 4.

Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
z ćwiczeniami.(3 szt.)
Seria  Matematyka z plusem.

134/08

GWO

Przyroda

Marko-Worłowska M

Szlajfer F.

Przyroda dla klasy IV.

73/99

Nowa Era

Muzyka

Wójcik T.

Muzyczny świat.

Podręcznik dla klas IV-VI. Cz.1 i 2.

Zeszyt ćwiczeń dla klas IV-VI. Cz. 1 i 2

53/04

MAC EDUKACJA

Plastyka

Misior-Waś A.

Sygut W.

Lubię tworzyć.

Podręcznik  do nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń cz. 1

52/04

MAC EDUKACJA

Technika

Bubak E.

Technika na co dzień. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 1.

20/05

WSiP S.A.

Religia

Marek Z.

Zaproszeni przez Boga – podręcznik dla ucznia i zeszyt ćwiczeń

AZ-21-01/1-1

Kraków

 

Przy zakupie podręczników bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę na numer dopuszczenia.
Podręczniki z innymi numerami niż podane w zestawieniu nie obowiązują!

 

 

 

 

 

 

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

V

Język polski

Boksa E.

Zbróg P.

 

Przygoda z czytaniem.

Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego
dla klas V

22/05

 

 

MAC EDUKACJA

 

 

 

 

 

Zbróg P.

Przygoda z pisaniem.

Podręcznik do kształcenia językowego do klasy V

245/04

P. Borys, A. Halasz,
M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz

Dodatkowo:
Nauka o języku.

 Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

 

 

GWO

Język angielski

Carol Skinner, Mariola Bogucka

New Friends 2

227/2/2009

PEARSON EDUCATION

Język rosyjski

Gawęcka-Ajchel B.

Żelazik A.

,,Stupieni  II’’

 

5002-49/05

WSiP S.A.

Historia

Wojciechowski G.

„Dzień dobry historio”

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V
z płytą CD + zeszyt ćwiczeń.

 

298/99

NOWA ERA

Matematyka

Dobrowolska M.

Karpiński M.

Zarzycki P.

Jucewicz M.

Matematyka 5.
Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej z ćwiczeniami. (3 szt.)

61/2/09/S.

GWO

Przyroda

Ślósarczyk J.

Kozik R.

Szlajfer F.

Przyroda dla klasy V.

Podręcznik i ćwiczenia.

255/00

Nowa Era

Muzyka

Wójcik T.

Muzyczny świat.

Podręcznik dla klas IV-VI. cz.1 i 2.

Zeszyty ćwiczeń cz.1 i 2.

53/04

MAC EDUKACJA

Plastyka

Misior-Waś A.

Sygut W.

Lubię tworzyć.

Podręcznik  do nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń cz. 2

52/04

MAC EDUKACJA

Technika

Królicka E.

Duda M.

Technika na co dzień. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 2.

96/04

WSiP S.A.

Religia

Marek Z.

Obdarowani przez Boga – podręcznik dla ucznia i zeszyt ćwiczeń

AZ-22-01/1-1

Kraków

 

Przy zakupie podręczników bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę na numer dopuszczenia.
Podręczniki z innymi numerami niż podane w zestawieniu nie obowiązują!

 

 

 

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

VI

Język polski

Boksa E.

Zbróg P.

 

Przygoda z czytaniem.

Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia literacko-kulturowego dla klas VI (wydanie zmienione)

47/05

 

 

MAC EDUKACJA

 

 

 

 

 

Zbróg P.

Przygoda z pisaniem.

Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego do klasy VI (wydanie zmienione).

278/04

 

Dodatkowo:
Nauka o języku. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

 

 

 

GWO

Język angielski

Skinner C.

Bogucka M.

New Friends 3

227/3/2009

PEARSON EDUCATION

Język rosyjski

Gawęcka-Ajchel B.

Żelazik A.

,,Stupieni  III ’’

5002-49/05

WSiP S.A.

Historia

Wojciechowski G.

„Dzień dobry historio”

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI
z płytą CD + zeszyt ćwiczeń.

235/00

Nowa Era

Matematyka

Dobrowolska M.

Jucewicz M.

Karpiński M.

Zarzycki P.

Matematyka 6.

Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej z ćwiczeniami. (3 szt.)  

61/3/10/S

GWO

Przyroda

Czerny A. Mnich K. Lach H.

 

Przyroda dla klasy VI.

Podręcznik i ćwiczenia.

192/01

Nowa Era

Muzyka

Wójcik T.

Muzyczny świat.

Podręcznik dla klas IV-VI. Część 1 i 2.

Zeszyty ćwiczeń  Cz.  1 i 2

53/04

MAC EDUKACJA

Plastyka

Misior-Waś A.

Sygut W.

Lubię tworzyć.

Podręcznik  do nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń cz. 2

52/04

MAC EDUKACJA

Informatyka

Praca zbiorowa:

J. Białowąs,
K. Chmielewska

A. Drogowski

E. Figielska-Pezda

M. Mordaka

Informatyka 2000

206/99

CZARNY KRUK

Religia

Marek Z.

Przemienieni przez Boga – podręcznik dla ucznia i zeszyt ćwiczeń

AZ-23-01/1-1

Kraków

Przy zakupie podręczników bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę na numer dopuszczenia.
Podręczniki z innymi numerami niż podane w zestawieniu nie obowiązują!

 

NAJLEPSI UCZNIOWIE  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICIEGO W WINNICY

Wyróżnieni uczniowie klas 2 -3

1

Fabisiewicz Adrian

Klasa II A

 

2

Karpowicz Bartosz Krzysztof

3

Komendarska Oliwia

4

Lisiecka Karolina

5

Markowski Wojciech

6

Podlaska Gabriela

7

Wierzbicki Filip

8

Jałmużna Karolina

Klasa II B

 

9

Kaźmierczak Joanna

10

Monińska Weronika

11

Mościcka Julia

12

Smutkiewicz Julita

13

Zielska Patrycja

14

Dobrzyńska Marta

Klasa III A

 

15

Falkowski Kamil

16

Górska Zuzanna

17

Kozłowska Alicja

18

Krawczyk Natalia

19

Majewski Sebastian

20

Mierzejewski Andrzej

21

Mossakowska Żaneta

22

Tomczyk Weronika

23

Bartczak Kamil

Klasa III B

24

Chojnacki Hubert

25

Grad Paweł

26

Małkiewicz Mateusz

 

Uczniowie klas 4 - 6, którzy na 1 semestr roku szkolnego 2010/2011 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre.

Lp.

Nazwisko i imię

Średnia ocen

klasa

 1.  

Mierzejewska Aleksandra

5,18

4a

 1.  

Bednarska Domnika

5,09

 1.  

Chojnacka Anna

4,82

 1.  

Smoliński Damian

4,82

 1.  

Orłowska Amanda

5,09

4b

 1.  

Łebkowski Mateusz

5,oo

 1.  

Błoński Piotr

4,81

 1.  

Karpowicz Natalia

5,1o

5a

 1.  

Fabisiewicz Natalia

5,4o

5b

 1.  

Byszewski Patryk

4,9o

 1.  

Ostaszewska Aleksandra

5,oo

6a

 1.  

Mierzejewska Natalia

4,9o

 1.  

Pniewska Martyna

4,8o

 1.  

Kosek Krzysztof

4,8o

6b

 

 

 

 

 

 

                OGŁOSZENIE !

 

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI KLAS, dnia 03 lutego 2011r. (czwartek)

kl. I-III o godzinie 1315

zebranie ogólne o godzinie 1400 (stołówka)

kl. IV-VI o godzinie 1425

 

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH SALACH:

 

 •  KLASA I A – SALA NR 10
 •  KLASA  I B – SALA NR 12
 •  KLASA II A – SALA NR 9
 •  KLASA II B – SALA NR 7
 •  KLASA III A – SALA NR 15
 •  KLASA III B – SALA NR 16
 •  KLASA IV A – SALA NR 19
 •  KLASA IV B – SALA NR 20
 •  KLASA V A – SALA NR 26
 •  KLASA V B – SALA NR 29
 •  KLASA VI A – SALA NR 27
 •  KLASA VI B – SALA NR 23

 

OGŁOSZENIE !!!

 

                                Dyrektor Szkoły informuje, dzień 06 stycznia 2011 (czwartek)

 

                               jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych – ŚWIĘTO TRZECH

 

                                                                    KRÓLI

 

                                       W piątek 07 stycznia 2011 w naszej szkole wszystkie zajęcia

 

                                  lekcyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć!

 

 

                                                                                                    OGŁOSZENIE !

 

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI KLAS, dnia 04 listopada 2010r. (czwartek)

kl. I-III o godzinie 1315

zebranie ogólne o godzinie 1430 (stołówka)

kl. IV-VI o godzinie 1500

 

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH SALACH:

 

 •  KLASA I A – SALA NR 10
 •  KLASA  I B – SALA NR 12
 •  KLASA II A – SALA NR 9
 •  KLASA II B – SALA NR 7
 •  KLASA III A – SALA NR 15
 •  KLASA III B – SALA NR 16
 •  KLASA IV A – SALA NR 19
 •  KLASA IV B – SALA NR 20
 •  KLASA V A – SALA NR 26
 •  KLASA V B – SALA NR 29
 •  KLASA VI A – SALA NR 27
 •  KLASA VI B – SALA NR 23

 

                                                Zebranie Rady Rodziców

W dniu 27 września 2010r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców.
Wybrano Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną.

 

Przewodnicząca - p. Małgorzata Dłutowska

Sekretarz – p. Katarzyna Ciecierska

Skarbnik – p. Małgorzata Stopka

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodnicząca- p. Honorata Zadrożna

Członkowie- p. Dorota Ciemerych

                   p. Bogumiła Podlasińska

 

 

Rada Rodziców

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

 

PRZEDSTAWICIEL

KLASY

1.

Anna Kosek

I A

2.

Honorata Zadrożna

I B

3.

Agnieszka Lisiecka

II A

4.

Jolanta Brańska

II B

5.

Agnieszka Krawczyk

III A

6.

Beata Chojnacka

III B

7.

Bogusława Podlasińska

IV A

8.

Dorota Ciemerych

IV B

9.

Katarzyna Ciecierska

V A

10.

Małgorzata Stopka

V B

11.

Małgorzata Dłutowska

VI A

12.

Aneta Kamińska

VI B

 

 

 

Rodzicom życzymy sukcesów w pracy!

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2010

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W WINNICY

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2010/2011

 

Działając na podstawie §1 ust.3 i ust.5 i §3Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. Nr 185poz. 1245)

 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam w danym roku szkolnym następujące dodatkowe dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. 15 października 2010r. (piątek)
 2. 02 listopada 2010r. (wtorek)
 3. 12 listopada 2010r. (piątek)
 4. 05 kwietnia 2011r. (wtorek)
 5. 02 maja 2011r. (poniedziałek)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

 


 Data

07 października 2010r.

                                                                                                            Dyrektor szkoły

 

Wyprawka_szkolna_2010_-_informacja_dla_rodzicow.doc

wniosek_do_dyrektora.doc

zrodlo_dochodu.doc

uzasadnienie.doc

 

bezpieczne_wakacje.doc

 

 

Co należy zrobić w przypadku 

zagubienia w lesie ?

 

Jeżeli zgubiłeś się, nie próbuj na własną rękę odnaleźć miejsca, z którego rozpocząłeś wędrówkę po lesie. Nie denerwuj się. Wybierz sobie drzewo – przyjaciela, do którego się przytul. Gdy poczujesz się pewniej, pomóż dorosłym odnaleźć siebie. W tym celu, ozdób jak ,,choinkę” małe drzewka i krzaki rosnące w okolicy, gdzie się znajdujesz. Powieszone na nich różne przedmioty, będą sygnałem dla poszukujących, że jesteś w pobliżu. Wykonaj na całej szerokości leśnych ścieżek znaki ,,STOP” poprzez równolegle ułożenie na nich trzech gałęzi, bądź trzech linii wykonanych z kamieni, szyszek lub patyków. Po ich zrobieniu nie odchodź w inne miejsce! Pamiętaj! Ważne jest, abyś utrzymywał ciepło swojego ciała. Unikaj kontaktu z zimną ziemią! Z suchych gałązek lub trawy zrób podłogę, na której będziesz mógł odpocząć, a z większych gałęzi nieduży szałas chroniący cię od wiatru. Jeżeli znajdujesz się w okolicach leśnej polany lub skraju lasu nie oddalaj się od nich, ponieważ dla poszukujących cię z powietrza, właśnie w takich miejscach będziesz najbardziej widoczny.

 

 

 

 

Czego nie wolno robić, gdy

 

 

znajdziesz się w pobliżu

groźnego zwierzęcia ?

 

Nigdy nie podchodź do nieznanych ci psów, przywiązanych do łańcucha, bądź znajdujących się na ogrodzonym terenie.Musisz mieć się na baczności, gdy pies na ciebie szczeka, warczy i pokazuje zęby, ma uszy płasko położone po sobie, sztywne nogi, uniesiony ogon i zjeżoną sierść. Nie krzycz w jego kierunku                                 i zachowuj się tak, jakbyś się go nie bał. Nie wpatruj się w oczy psa, nie odwracaj się do niego tyłem i nie uciekaj. Nie wsuwaj rąk przez ogrodzenie za którym jest pies, aby je powąchał. W przypadku ugryzienia natychmiast powiadom o tym dorosłych. Przez 10 minut ranę przemywaj letnią bieżącą wodą lub zdezynfekuj ją wodą utlenioną. Następnie udaj się                 do lekarza. Zapamiętaj jak wyglądał pies i w jakim kierunku odszedł. Zwierzę musi być odnalezione                         i poddane obserwacji, w celu zbadania na wściekliznę.

 

                

 

BEZPIECZNE WAKACJE

 

Bezpieczeństwo dla każdego z nas jest najważniejsze, dlatego powinniśmy zadbać o nie sami. Czas wakacji zmienia nasz dotychczasowy porządek, czujemy się swobodni, rozluźnieni i beztroscy. Niestety podczas wakacji czyhają na nas różne zagrożenia, na które musimy być przygotowani.

Słońce i ciepłe wakacyjne dni, zachęcają nas                               do przebywania nad wodą, która oprócz przyjemności powoduje zagrożenia. Każdego roku zdarzają się wypadki utonięć, złamań kręgosłupa, po niefortunnych skokach na tzw. „główkę”. Dlatego zadbaj                                    o bezpieczeństwo nad wodą, szczególnie w pobliżu basenów, rzek, jezior oraz nad morzem – postaraj się aby letnia beztroska nie zamieniła się w tragedię.

NAD WODĄ

 

 • Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki - gdy przebywają nad wodą – również w basenie, brodziku (lub wannie).
 • Jeśli Twoje dziecko ma częsty kontakt z wodą naucz je pływać lub wyślij na naukę pływania.                                            
 • Zawsze zakładaj kapok gdy pływasz na łodzi, skuterze wodnym, kajaku, pontonie.

                                                           

 • Jeśli jesteś sternikiem środka pływającego obowiązkowo: zabieraj na jego pokład dopuszczalną ilość osób oraz koło ratunkowe - przeładowanie łodzi jest niebezpieczne. Dzieci do lat 14 powinny obowiązkowo posiadać kapoki, bez względu na to czy umieją pływać czy nie.
 • Pamiętaj, że po wodzie mogą poruszać się                  z dużymi prędkościami inni użytkownicy środków pływających, powodując zagrożenie kolizją i dużą falę. Płynąc kajakiem, pontonem lub innym sprzętem stosuj zasady żeglugi śródlądowej i ustawiaj się dziobem do fali.
 • W czasie wywrotki kajaka lub łodzi, gdy nie masz kapoka i nie potrafisz pływać, trzymaj się              wywróconego środka pływającego.
 • Osoby, które pracują lub wypoczywają                      w pobliżu wody powinny umieć pływać.
 • Nie pływaj samotnie w miejscach niestrzeżonych, jeśli już to z asekuracją.
 • Płynąc kajakiem, pontonem, wpław nie podpływaj do miejsc lęgowych łabędzi, gdyż mogą zaatakować w obronie swojego potomstwa.

 

 

 • Sprawdź prognozę pogody wypływając łodzią, pontonem, kajakiem na duże jezioro, jeżeli widzisz nadciągające oznaki załamania pogody przestań pływać i wyjdź z wody.

 

 

 

NA PLAŻY

 

 • Jeśli to możliwe korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych i pływaj w przeznaczonym do tego obszarze, najlepiej pod okiem ratownika.
 • Dzieci nigdy nie powinny kąpać się same, ani na chwilę nie spuszczaj ich z oka. Ratownicy nie są w stanie każdego upilnować.
 • Zwracaj uwagę na specjalne flagi ostrzegawcze, lub zapytaj się ratownika na temat potencjalnego ryzyka kąpieli.
 • Idąc do wody poproś znajomych aby przypilnowali twoich rzeczy – poproszenie przygodnych ludzi o zwrócenie uwagi                                  na ubrania często kończy się zniknięciem tych osób i naszych rzeczy (portfel, tel. komórkowy, klucze od samochodu).
 • Jeżeli odpływasz daleko od brzegu musisz być pewny, że będziesz miał zapas siły na drogę powrotną. Pamiętaj prądy wodne i morskie fale powrotne, mogą stwarzać realne zagrożenie.
 • Unikaj w wodzie pomostów, pali, pływających platform, skupisk roślin podwodnych.
 • Nie skacz do wody przed zbadaniem dna. Korzeń, kamień, czy jakikolwiek przedmiot może spowodować groźny uraz kręgosłupa. Jeśli nie znasz głębokości wskakuj do wody nogami, nigdy nie „na główkę”.
 • Nie wpływaj w miejsca, w które inne osoby skaczą do wody, grozi to kalectwem.
 • Opalaj się w godzinach rannych                                   i popołudniowych.
 • Po dłuższym opalaniu się wchodź do wody powoli – wstrząs termiczny może być przyczyną tragicznego w skutkach wypadku.

 

 • Nie opalaj się pływając po wodzie materacem, nagłe wpadnięcie do wody grozi wstrząsem termicznym.  
 • W czasie upałów stosuj nakrycia na głowę, okulary i kremy ochronne oraz pij często i w małych ilościach płyny. Przegrzanie, odwodnienie, jak i przewodnienie organizmu są niebezpieczne.

 

 

 

 

            Czego nie wolno używać

 

 

i robić podczas burzy ?

 

 

Podczas burzy lub wichurynie szukaj schronienia pod wysokimi drzewami, zwłaszcza tymi rosnącymi           w odosobnieniu, czy na wzniesieniach, ponieważ spadające gałęzie lub wyładowania atmosferyczne – pioruny mogą być zagrożeniem dla twojego zdrowia, a nawet życia! Nie używaj podczas burzy telefonu komórkowego. Dla własnego bezpieczeństwa wyłącz go! Jeżeli znajdujesz się w terenie zabudowanym odejdź od metalowych obiektów, takich jak siatki ogrodzeniowe, słupy energetyczne lub maszty i jak najszybciej ukryj się w najbliższym budynku. Gdy natomiast burza zastała cię w terenie otwartym, nie staraj się przed nią uciec. Nie biegnij! Oddal się małymi krokami od wysokich drzew i poszukaj schronienia             na obniżonym terenie (wąwóz, dolina). Przykucnij                     i spokojnie przeczekaj nawałnicę. Jeżeli jesteś z innymi osobami, powinniście się rozdzielić na mniejsze grupy.

Jeśli jesteś na łodzi dobij do brzegu i przeczekaj burzę  w bezpiecznym miejscu. Pamiętaj! Odległość burzy do miejsca, w którym się znajdujesz, oblicza się mnożąc liczbę sekund, jaka upłynęła od ujrzenia błyskawicy, do momentu usłyszenia grzmotu przez 330.

 

 

Lista prymusów Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. I. Mościckiego
w Winnicy w roku szkolnym 2009/2010

 

LP

Nazwisko i imię

Klasa

1

Ciosek Kamila

1

I A

2

Fabisiewicz Adrian

2

I A

3

Karpowicz Bartosz Krzysztof

3

I A

4

Komendarska Oliwia

4

I A

5

Lisiecka Karolina

5

I A

6

Markowski Wojciech

6

I A

7

Orłowski Piotr Marcin

7

I A

8

Podlaska Gabriela

8

I A

9

Wierzbicki Filip

9

I A

10

Chojnacki Dominik

1

I B

11

Gizińska Karolina

2

I B

12

Jałmużna Karolina

3

I B

13

Każmierczak Joanna

4

I B

14

Monińska Weronika

5

I B

15

Mościcka Julia

6

I B

16

Ostaszewska Natalia

7

I B

17

Ostaszewski Kacper

8

I B

18

Smutkiewicz Julita

9

I B

19

Stępniewska Julia

10

I B

20

Światkowska Martyna

11

I B

21

Zadrożna Julia

12

I B

22

Dobrzyńska Marta

1

II A

23

Górska Zuzanna

2

II A

24

Kozłowska Alicja

3

II A

25

Majewski Sebastian

4

II A

26

Matusiak Adrian

5

II A

27

Mierzejewski Andrzej

6

II A

28

Tomczyk Weronika

7

II A

29

Bartczak Kamil

1

II B

30

Chojnacki Hubert

2

II B

31

Grad Paweł

3

II B

32

Małkiewicz Mateusz

4

II B

33

Bednarska Dominika

1

III A

34

Bednarska Kamila

2

III A

35

Chojnacka Anna

3

III A

36

Górecki Hubert

4

III A

37

Mierzejewska Aleksandra

5

III A

38

Młynkowska Weronika

6

III A

39

Orłowska Renata

7

III A

40

Smoliński Damian

8

III A

41

Błoński Piotr

1

III B

42

Ciemerych Albert

2

III B

43

Łebkowski Mateusz

3

III B

44

Orłowska Amanda

4

III B

45

Chodna Natalia

5

III B

46

Karpowicz Natalia

1

IV A

47

Budyta Ilona

1

IV B

48

Fabisiewicz Milena

2

IV B

49

Fabisiewicz Natalia

3

IV B

50

Ostaszewska Anna

4

IV B

51

Ostaszewska Aleksandra

1

V A

52

Mierzejewska Natalia

2

V A

53

Pniewska Martyna

3

V A

54

Ciskowska Dorota

1

V B

55

Maciątek Daria

1

VI A

56

Wróblewski Rafał

2

VI A

57

Kowalewska Monika

3

VI A

58

Pieńkosz Patrycja

4

VI A

59

Cywiński Piotr

5

VI A

60

Jaszczak Kamil

1

VI B

61

Ciosek Wiktoria

2

VI B

62

Komendarska Natalia

3

VI B

63

Zadrożny Wiktor

4

VI B

 


usprawiedliwienie.d

zwolnienie.doc

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć