Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

Regulaminy konkursów

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO

NA PROJEKT ULOTKI

 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy „Przystanek Winnica” zaprasza do udziału w konkursie graficznym na wykonanie projektu ulotki  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy o bezpieczeństwie w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania.

 

Konkurs będzie realizowany w ramach projektu „Cenię bezpieczeństwo od przedszkola do seniora”.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.

 

Koordynatorkami konkursu są:

p. Dorota Ciosek

p. Marzena Tkaczyk

 

CEL KONKURSU:

 

 1. Prace konkursowe będą artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania.
 2. Dzieci w ten sposób poszerzą swoją wiedzę z zakresu  udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa.
 3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i pomysłowości u dzieci.
 4. Doskonalenie umiejętności graficznych wśród dzieci.
 5. Pokonanie stresu i nabrania odwagi podczas ratowania osoby uwiezionej w komorze dymnej.
 6. Utrwalenie przez dzieci już zdobytej wiedzy na temat bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich dzieci klas IV – VII z terenu Gminy Winnica.
 2. Konkurs odbywa się jednoetapowo.
 3. Każdy uczestnik przygotowuje projekt indywidualnie.
 4. Projekt może być zapisany w formatach tiff/psd oraz w formacie pdf.
 5. Praca powinna być ściśle związana z tematem „udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy o bezpieczeństwie w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania".
 6. Ulotka powinna być zaprojektowana w formacie A5, A4 lub DL – max 2 strony.
 7. Do pracy należy dołączyć dane uczestnika, tj.: imię i nazwisko, wiek, telefon rodzica/opiekuna prawnego.
 8. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 15 lipca 2018 r.
 9. Złożenie pracy graficznej jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli wszystkich warunków niniejszego regulaminu a także z wyrażeniem przez nich zgody na wykorzystanie projektu ulotki przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy „Przystanek Winnica” i przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych każdego uczestnika.
 10. Prace należy przesłać na adres e-mail:  przystanek_winnica@wp.pl

 

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 

Podczas oceny projektów będą brane pod uwagę:

 • wiek uczestnika.
 • zgodność projektu z tematem pracy „udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy o bezpieczeństwie w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania",
 • oryginalność pomysłu,

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa - Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 3. Komisja Konkursowa wybiera pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz trzy wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe a  pozostali drobne upominki.
 4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma ulotkę o zasadach bezpieczeństwa oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo.
 5. Sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 6. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród nastąpi podczas pikniku w dniu 16.09.2018 r.
 7. Wszystkie prace stają się własnością Stowarzyszenia z możliwością wykorzystania.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorkami konkursu tel. 664 048 848 lub 661 112 665.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży

i Ich Rodzin

Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

„Przystanek Winnica”

ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 79, e-mail: przystanek_winnica@wp.pl

REGON 365802248, NIP 5681619498

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIEPODLEGŁOŚĆ W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy „Przystanek Winnica”.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy.

II CELE KONKURSU

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.
 2. Budzenie szacunku do Polaków i ich bohaterskich czynów.
 3. Rozwijanie zdolności plastycznych.
 4. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

III ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Pracę opisujemy na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową, dotychczas niepublikowaną.
 4. Temat pracy: Niepodległość w kolorze biało-czerwonym; interpretacja tematu konkursu jest dowolna.
 5. Technika wykonania pracy dowolna płaska plastyczna (np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wyklejanie, techniki łączone).
 6. Format pracy od A4 do A3.

IV TERMINARZ

 1. Prace konkursowe należy składać do 18 czerwca 2018 r. do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi 19 czerwca 2018 r. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku szkoły.
 3. Rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi na apelu podsumowującym pracę szkoły, który odbędzie się w ostatnim tygodniu nauki w roku szkolnym 2017/2018.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja, która przyzna najciekawszym pracom nagrody i wyróżnienia.
 2. Kryteria oceny prac:
 1. zgodność z tematem konkursu,
 2. jakość wykonania,
 3. oryginalność,
 4. stopień trudności wykonania.
 1. Werdykt komisji powołanej przez organizatorów jest ostateczny.
 2. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane w celach promocyjnych.
 3. Dodatkowo rodzice dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji (załącznik nr 1).
 4. O sprawach nieujętych regulaminem decyduje komisja konkursowa.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka ……………………………………. na potrzeby realizacji konkursu plastycznego „Niepodległość w kolorze biało-czerwonym”. Zgodę wyrażam dobrowolnie i wiem, że mogę mógł odwołać zgodę w formie pisemnej.

 

…………………………………………………………………………………..

(data, imię i nazwisko)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) - art. 81.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) - art. 4 pkt 11, art. 7.

 

REGULAMIN KONKURS PLASTYCZNEGO „MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE”

Nie trzeba być matematycznym geniuszem, aby stwierdzić, że matematyka jest wszędzie.

Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy wraz z Publiczną Szkoła im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie zaprasza uczniów do udziału w konkursie, aby spróbowali  dostrzec matematykę  wokół siebie i wyrazili  jej piękno w dowolnej formie plastycznej.

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy wraz z Publiczną Szkołą im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII.
 3. Celem konkursu jest:

- popularyzacja i promocja matematyki;

- dostrzeganie zawiązków matematyki z innymi dziedzinami nauk;

- rozwijanie kreatywności uczniów;

- rozbudzanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych dzieci,

- dostrzeganie przez dzieci wpływu matematyki na otaczający je świat (np. geometria w przyrodzie),

- organizacja czasu wolnego.

 1. Wymagania dotyczące plakatu

– praca  powinna nawiązywać do tytułu konkursu: „Matematyka jest wszędzie”;

- praca powinna być zatytułowana;

– technika wykonania pracy dowolna(rysunek, plakat, kolaż, grafika itp.),

– autorem plakatu może być tylko jedna osoba,

– praca powinna być wykonana na papierze , techniki dowolne (praca nie może być w całości wydrukowana, ale może posiadać wydrukowane elementy).

Prace należy dostarczyć nauczycielowi matematyki w terminie do 20 kwietnia 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w maju 2018r.

 Organizatorzy: Grzymkowska Małgorzata, Janusz Iwiński, Diana Jasińska

 

REGULAMIN KONKURSU NA PLANSZOWĄ GRĘ MATEMATYCZNĄ

Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy wraz z Publiczną Szkoła im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie zaprasza uczniów do udziału w konkursie na planszową grę matematyczną.  Konkurs jest adresowany do uczniów
 klas IV-VII.

Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów matematyką,
- wyzwalanie aktywności matematycznej,
- zachęcenie „słabszych” uczniów do nauki matematyki,
- kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, naukowych,
- inspirowanie do działań kreatywnych.

Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu gry matematycznej (domina, puzzle, gry planszowe, karty, krzyżówki, rebusy itp.). Prace należy wykonywać indywidualnie. Tematyka gier matematycznych obejmuje program nauczania matematyki w szkole podstawowej. Dopuszczalne jest korzystanie z podręczników, zbiorów zadań, Internetu, rad innych osób. Prace przyjęte do konkursu muszą zawierać: nazwę gry, zasady jej prowadzenia, kartę prawidłowych odpowiedzi, model (np.: plansze, kostki domina), wizytówkę wykonawcy.

Komisja Konkursowa będzie oceniać :
- poprawność matematyczną (w skali od 0 do 5 pkt.)
- pomysł i atrakcyjność gry (w skali od 0 do 5 pkt.)
- estetykę wykonania (w skali od 0 do 5 pkt.)

Zwycięzcy oprócz nagród i pamiątkowych dyplomów otrzymają ocenę celującą (ocena cząstkowa za wykonanie gry).

Warunki udziału w konkursie:

 • każdy uczestnik może złożyć wyłącznie jeden projekt autorskiej gry matematycznej 
  w formie wydruku komputerowego lub pracy plastycznej,
 • do Konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie prace, które do tej pory nie były oceniane,
 • każdą zgłoszoną pracę należy opisać podając: imię, nazwisko, wiek autora, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon), 
 • prace należy składać do 290 kwietnia 2018r. do nauczyciela matematyki.

Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatorów, w terminie do 10.05.2018 dokona oceny prac konkursowych i wyłoni zwycięzców.

Organizatorzy: Grzymkowska Małgorzata, Janusz Iwiński, Diana Jasińska

 

REGULAMIN MIĘZYSZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY MATEMATYCZNEJ „MATEMATYCZNE POTYCZKI”

Organizatorami konkursu są Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy wraz z Publiczną Szkoła im. Ks. Kan. Jana Sieka w Błędostowie.  Konkurs jest kierowany do uczniów klas IV-VII .

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

CELE KONKURSU:
   1.  Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
   2.  Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
   3.  Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
   4.  Budzenie nawyku współzawodnictwa. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy IV-VII Gminy Winnica.

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści programowych z matematyki przewidzianych dla danej klasy.

Uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązują test /zadań zamkniętych.

 Konkurs odbędzie się dnia 28 marca 2018r.

 

Organizatorzy: Grzymkowska Małgorzata, Janusz Iwiński, Diana Jasińska

 

REGULAMIN KONKURSU

 „Kartka urodzinowa dla Ignasia”

Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszej i najciekawszej kartki urodzinowej z okazji 150. Rocznicy Urodzin profesora Ignacego Mościckiego, patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy.

 •  Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 150. Rocznicy Urodzin  Patrona Szkoły  w dwu kategoriach wiekowych:

 Grupa I : uczniowie klas I-III

Grupa II: uczniowie klas IV-VII

 • Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im . prof. I. Mościckiego w Winnicy.
 1. Celem konkursu jest:
 • Promowanie wiedzy o Patronie Szkoły,
 • Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w obchodach Dnia Patrona Szkoły poprzez udział w konkursie.
 • Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie,
 • Rozwój talentów artystycznych.
 • Pobudzenie wyobraźni twórczej i kreatywności.
 • Organizacja czasu wolnego.

 

 1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 pracę.
 2. Format pracy nie może przekroczyć formatu A4.
 3. Praca nie może być wykonana przy pomocy urządzeń technicznych np. komputer, drukarka, xero.
 4. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe dla patrona szkoły.
 5. Prace konkursowe uczestnicy wykonują dowolną techniką.
 6. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora
  oraz klasę.
 7. Konkurs trwa od  7 listopada 2017r. do 10 grudnia 2017 roku.
 8. Prace należy dostarczyć do 10 grudnia 2017 roku
  do wychowawcy  klasy.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do podczas obchodów Dnia Patrona.

Kryteria oceny będą obejmowały:

 • Pomysłowość;
 • zgodność z tematem;
 •  technikę i estetykę wykonania;
 • włożony wkład pracy;
 1. Spośród prac biorących udział w konkursie, wybrane zostaną  trzy zwycięskie prace jako miejsce I, miejsce II oraz miejsce III  (w dwu kategoriach wiekowych I-III oraz IV-VII).  Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 2.  Wszystkie prace wraz z wyróżnionymi  zostaną zaprezentowane na wystawie w czasie obchodów 150 – lecia urodzin Profesora Ignacego Mościckiego .

                                                       Organizatorzy:

Izabela Skrzecz

Diana Jasińska

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA KLASOWĄ GAZETKĘ ŚCIENNĄ O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY prof. I. MOŚCICKIM

 

Konkurs jest organizowany w związku z obchodami 150. Rocznicy Urodzin Patrona Szkoły.

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa  im. prof. I. Mościckiego w Winnicy.

Konkurs jest kierowany do uczniów klas IV-VII.

Celem konkursu jest:

-promowanie wiedzy o Patronie Szkoły;

- wdrażanie do zdobywania i popularyzowania wiedzy o Patronie Szkoły;

-mobilizowanie uczniów do poszukiwania i selekcjonowania informacji;

-zachęcanie do aktywnego udziału w obchodach dnia patrona poprzez udział w wykonaniu gazetki ściennej;

-rozwijanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów;

-mobilizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły;

-kształtowanie postawy zaangażowania  działalność społeczności szkolnej.

 

Informacje o konkursie:

-w konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VII;

-konkurs oparty jest na współzawodnictwie klasowym;

-gazetka musi zostać wykonana do 10 grudnia 2017 roku;

-przedmiotem  konkursu jest wykonanie gazetki  na zadany temat;

-forma, dobór i jakość materiałów zależą od pomysłowości uczniów;

 

OCENA KONKURSU:

-oceny prac będzie dokonywać komisja;

-przy ocenie gazetek będzie brana pod uwagę;

 • Zgodność z tematem;
 • Pomysłowość, oryginalność;
 • Estetyka wykonania  gazetki;
 • Wkład pracy;

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły. Zwycięzcy otrzymają dyplomy.

Organizatorzy:

Izabela Skrzecz

Diana Jasińska

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

"Być dobrym jak chleb"

- Św. Mikołaj i Św. Albert Chmielowski w oczach dzieci.

2017 ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

 

Regulamin_-_konkurs_plastyczny.pdf

Prace należy dostarczyć do 10 listopada 2017r. do p. Katarzyny Jaszczak

 

ŁÓDZKO-MAZOWIECKI KONKURS „Poznajmy Słowację”

Już po raz kolejny zapraszam uczniów klas V-VII do wzięcia udziału w Łódzko-Mazowieckim Konkursie "Poznajmy Słowację". 

Regulamin

1. Cele realizacji zadań konkursowych:

• Poszerzanie wiedzy na temat Słowacji jako państwa z którym Polska sąsiaduje.

• Poszerzanie wiedzy młodzieży o wspólnej historii polsko-słowackiej.

• Poszerzanie wiedzy młodzieży na temat wybitnych osobistości słowackich i słowacko - polskich.

• Stworzenie młodzieży okazji wykazania się uzdolnieniami, kreatywnością i wiedzą.

 

2. Etapy Konkursu:

• I etap – szkolny – ogłoszenie Konkursu, zebranie prac, wybór najlepszych prac i wysłanie ich na Konkurs;

Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac.

• II etap – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe;

• III etap – ocena regulaminowych prac i przyznanie nagród.

 

3. Ogólne zasady udziału w Konkursie dotyczące wszystkich kategorii:

3.1. Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac.

3.2. W konkursie mogą brać udział prace indywidualnych twórców oraz grupowe.

3.3. Prace bez wyraźnej metryczki lub z błędną nazwą szkoły nie będą brały udziału w konkursie.

3.4. Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań.

3.5. Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.

3.6. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację pracy na stronie internetowej lub w prasie lokalnej.

 

4. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Instytutu Słowackiego.

 

5. Ogólne kryteria oceny nadesłanych prac:

• poprawność merytoryczna;

• różnorodność zastosowanych sposobów przekazu;

• oryginalność przekazu.

6. Informacje konkursowe

 

Kategoria

Temat

Edycja

Uwagi dotyczące kategorii

Prezentacja

multimedialna

Poznajmy

Słowację.

 

1.Obowiązkowy program wykonania prezentacji: MicrosoftPowerPoint.

2.  Obowiązkowy wykaz źródeł wszystkich plików multimedialnych.

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

4. Odtwarzanie automatyczne.

 

1. Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac.

2. Prezentacje muszą być przesłane wyłącznie na płycie CD opisanej według wzoru z punktu 8.

3. Prace nadesłane na adres e-mailowy nie będą odbierane.

 

 

7. Adresaci konkursu

• Uczniowie klas V-VII szkół podstawowych wszystkich typów z województw łódzkiego i mazowieckiego.

8. Wymagane informacje o uczestnikach Konkursu:

• Imię i nazwisko.

• Wiek i klasa.

• Pełna nazwa i adres szkoły.

• Nazwisko nauczyciela.

 

9. Terminy

• Nadsyłanie prac - do 09.11.2017 r. wyłącznie na adres

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00-270 Warszawa

Z dopiskiem „Konkurs”

Finaliści zostaną poinformowani telefonicznie w listopadzie 2017 r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Słowackiego w dniu 23.11.2017 Odczytanie werdyktu przez przewodniczącego komisji konkursowej i wręczenie nagród odbędzie się 28.11.2017 o godzinie 11.00.

10. Nagrody

• Przyznane zostaną trzy nagrody za I, II i III miejsce.

• Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.

• Nagrodzony uczeń za 1 miejsce otrzyma dyplom oraz nagrodę główną: Weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotel Club w Kežmarku (Słowacja) ze śniadaniem i kolacją oraz przejazd z Warszawy do Kežmarku i z powrotem liniami Leo Express.

• Nagrodzeni uczniowie za 2 i 3 miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

• Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowanie.

• Uczestnicy konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.

• Dyplomy i nagrody należy odebrać w czasie uroczystego podsumowania konkursu

Gotowe prace proszę przynosić do p. Krystyny Roze do 08 listopada 2017 r.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć