Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego

Nawigacja

Samorządowe Przedszkole

Nawigacja

Dokumenty

 

                                               STATUT

Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy

Samorządowe Przedszkole w Winnicy

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1) Przedszkole nosi nazwę: Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy Samorządowe Przedszkole w Winnicy,

2) Siedzibą Przedszkola jest budynek w Winnicy przy ul. Wspólnej 10,

3) Organem prowadzącym Przedszkole jest Rada Gminy w Winnicy. Siedzibą organu prowadzącego jest obiekt przy ul. Pułtuskiej 25,

4) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie,

5) Samorządowe Przedszkole w Winnicy wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych

w Winnicy z siedzibą przy ulicy Pułtuskiej 19 w Winnicy,

6) Samorządowe Przedszkole używa pieczęci o treści:

„Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy

Samorządowe Przedszkole w Winnicy

Tel /23/ 691 40 82

06 – 120 Winnica ul. Wspólna 10”

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Ustawie – Prawo Oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.).

 2. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy Samorządowe Przedszkole w Winnicy.

 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Samorządowego Przedszkola w Winnicy.

 4. Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola.

 5. Rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 6. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych, o którym mowa w pkt 14.

 7. Z.P.O. – należy przez to rozumieć Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy.

§ 3

1. Przedszkole:

1) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do:

1) wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka,

2) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej,

4) zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolu.

§ 5

1. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje poprzez:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku,

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci,

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjającym rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

8) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych,

9) kształtowanie poszanowania dla roślin i zwierząt,

10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania dzieci sześcioletnich,

12) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

13) stosowanie indywidualizacji tempa pracy dydaktyczno – wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

14) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

15) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjającym poznawaniu innych kultur, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

§ 6

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju,

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,

3) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

4) okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów,

5) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci,

6) zajęcia dodatkowe organizowane przy współudziale finansowym rodziców i za ich zgodą,

7) wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy.

§ 7

Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami. W tym zakresie Przedszkole prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizuje zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 8

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza Przedszkolem.

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.

4. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci młodszych pełni nauczyciel i pomoc nauczyciela.

5. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nauczycielowi prowadzącemu grupę przedszkolną towarzyszy pomoc nauczyciela.

§ 9

1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym w Przedszkolu Regulaminem wycieczek.

§ 10

1. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§ 11

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.

3. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, próbuje nawiązać kontakt z rodzicami.

4. W przypadku, gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia policję.

5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z Przedszkola, w przypadku, kiedy zachowanie rodziców wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

Rozdział 3

Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 12

Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

§ 13

1. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych zastępuje go Wicedyrektor tego Zespołu.

§ 14

1. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:

a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego,

b) gromadzi informacje o pracy nauczycieli,

c) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej, jakości ich pracy,

3) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) jest kierownikiem zakładu pracy dla pracujących w nim nauczycieli i pracowników obsługi,

7) decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników; przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Przedszkola, występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,

8) przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski,

9) wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem,

10) organizuje doskonalenie zawodowe pracowników oraz nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli,

11) Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. W Z.P.O. tworzy się stanowisko Wicedyrektora.

3. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

4. Do szczegółowych zadań Wicedyrektora należy:

 1)   Pełnienie funkcji Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

  2)   Przygotowywanie projektów następujących dokumentów organizacyjnych Szkoły:

a) szkolny zestaw programów nauczania,

b) program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły,

c) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

d) kalendarz szkolny,

e) informacje o stanie pracy Szkoły w zakresie mu przydzielonym,

3) Prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

4) Pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad całą Szkołą według ustalonego harmonogramu,

5) Nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

5. Wicedyrektor:

1) Jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia Dyrektora szkoły nauczycieli, wychowawców świetlicy, bibliotekarza,

2)  Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad Szkołą,

3)   Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej Szkole,

4) Ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli,

5) Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,

6) Ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji,

7) Osoba, której powierzono to stanowisko, wykonuje zadania zgodnie z ustalonym przez Dyrektora przydziałem kompetencji,

8) W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

6. Za zgodą organu prowadzącego powołuje się inne stanowiska kierownicze w Zespole Placówek Oświatowych do zadań, których należy:

1) podejmowanie decyzji w sprawach pilnych,

2) współdziałanie na bieżąco z organem prowadzącym przedszkole, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,

3) utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych,

4) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo – opiekuńczych przedszkola,

5) dbanie o prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenia dokumentacji przedszkola,

6) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Przedszkola, m.in. rocznego planu pracy Przedszkola,

7) prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczyciela,

8) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,

9) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

§ 15

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Z.P.O. oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) uchwalenie statutu przedszkola,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego zespołu,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 16

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym, po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału.

3. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

4. Kompetencje Rady Rodziców:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu,

3) Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy,

4) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

5) W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,

6) Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

§ 17

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia, jakości pracy Przedszkola.

2. Organy Przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1) organizowanie wspólnych posiedzeń,

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań,

3. Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

4. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor poprzez:

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,

2) wyjaśnienie istoty nieporozumień,

3) podjęcie decyzji rozstrzygającej.

5. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział 4

Organizacja pracy Przedszkola

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.

3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

4. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

§ 19

1.Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada:

1) 5 sal dydaktycznych

2) gabinet logopedy,

3) gabinet terapeuty zajęciowego

4) 2 szatnie,

5) łazienki przy salach dydaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych,

6) zaplecze kuchenne,

7) pomieszczenia socjalne i administracyjne,

8) salę konferencyjną w podpiwniczeniu obiektu,

9) plac zabaw.

§ 20

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy opracowywany przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych.

2. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji Zespołu Placówek Oświatowych na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

§ 21

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dla swojego oddziału, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 22

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora.

2. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie, od godziny 7: 00 do godziny 16:00.

3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 8: 00 do godziny 13:00.

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

5. Informacje o terminach przerwy w pracy Przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola.

§ 23

1. Rekrutacja do Przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji), a następnie kryteria ustalone uchwałą Rady Gminy w Winnicy (drugi etap rekrutacji).

3. Dyrektor może dokonywać przyjęć do Przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.

4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola:

1) na podstawie decyzji Dyrektora podjętej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),

2) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 15 września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka,

3) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka.

Rozdział 5

Zasady odpłatności za Przedszkole

§ 24

1.Pobyt dziecka w Przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.

2.Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala Rada Gminy Winnicy.

§ 25

1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków.

2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

3. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Z.P.O. w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

4. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 26

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 27

1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez,

2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych,

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola,

4) zapewnienie higienicznych warunków pracy,

5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjść poza teren przedszkola i wycieczek,

2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.:

1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,

2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,

3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.),

4) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne),

5) organizuje zebrania z rodzicami minimum 3 razy w roku, w miarę potrzeb organizuje dyżury nauczyciela, warsztaty edukacyjne, zajęcia otwarte,

3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej, jakość, m.in.:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania

ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,

3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,

4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,

5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy,

6) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,

2) prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną,

3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,

4) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

5) dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego.

5. Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28

1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia Dyrektorowi.

2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

§ 29

1. Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:

1) udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,

2) samokształcenie,

3) pomoc merytoryczną ze strony Dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów,

4) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami,

5) aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej.

§ 30

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 31

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 32

1. Pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to:

1) pomoc nauczyciela;

2) pomoc kuchenna;

3) woźna oddziałowa

2. W Przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący Przedszkole.

3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka, sprawowania bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi, ponoszenia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie przedszkola i wycieczek,

4. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych, kierując się organizacją i potrzebami placówki.

5. Każdy pracownik zobowiązany jest do:

1) dbałości o mienie Przedszkola,

2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy,

3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów pożarowych i dyscypliny pracy,

4) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością Przedszkola,

5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

§ 33

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki rodziców

§ 34

1. Rodzice mają w szczególności prawo do:

1) znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej,

2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

3) pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

4) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną,

5) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego,

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola,

7) wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie Przedszkola zajęć dodatkowych,

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka i rodziców,

9) udziału w organizowanych przez Przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez,

10) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego rozkładu dnia.

2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek:

1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia,

3) uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych,

4) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

5) terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej bezpłatnego czasu zgodnie z wysokością opłaty ustaloną uchwałą Rady Gminy,

6) usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim.

3. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:

1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez Dyrektora Przedszkola,

2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż 3 razy w roku,

3) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu,

4) wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu,

5) konsultacje indywidualne,

6) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń,

7) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki dziecka

§ 35

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2, 5 roku.

2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat.

3. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

4. Dziecko ma prawo do:

1) podmiotowego i życzliwego traktowania,

2) akceptacji takim, jakie jest,

3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

4) kontaktów z dziećmi i dorosłymi,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia,

8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

5. W Przedszkolu obowiązuje "Kodeks przedszkolaka" ustalony z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami. Obowiązkiem dziecka jest:

1) przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie,

2) szanować godność swoją i innych,

3) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,

4) troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali,

5) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem.

§ 36

1.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej, co najmniej 30 dni,

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowy-negocjacje Dyrektora z rodzicami,

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. GOPS w Winnicy, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna),

4) przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

4. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Wójta Gminy Winnica.

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 37

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38

1. Przedszkole jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi główna księgowa Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy.

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy - Prawo oświatowe i akty wykonawcze do ustawy.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  ul.Pułtuska 19
  06-120 Winnica
 • 023 691 40 78 (sekretariat PG)
  023 691 40 79 (sekretariat PSP)
  023 691 40 82 (przedszkole)

Galeria zdjęć